CTY volunteers08p Voters at the First Baptist Church of Greater Toledo. Residents of Holland, Ohio

Trong lúc TT Donald Trump cứ nói có nhiều cử tri bất hợp lệ đã bỏ phiếu, hôm thứ hai 27/2 ông Jon Husted, Thư Ký Tiểu Bang Ohio cho báo chí hay cơ quan của ông khám phá có 385 người không phải là công dân Mỹ đã ghi danh và 82 người trong số này đã bỏ phiếu.

Ông Husted cho hay ông sẽ giao vụ 82 người bỏ phiếu bất hợp pháp qua phía công tố của quận hạt và cho 303 cử tri ghi danh bất hợp lệ cơ hội rút tên ra khỏi danh sách bầu cử, nếu không ông cũng sẽ truy tố họ.

Trong tiểu bang Ohio có gần 8 triệu cử tri đã ghi danh bầu cử. Tuy nhiên ông Husted không đồng tình với TT Trump về chuyện ông Trump tố cáo bầu cử gian lận, ông nói: “Khi cả nước đang tranh cãi về bầu cử không hợp lệ, cần đưa những sự kiện như thế này cho mọi người biết”

Ông Husted cho biết: “Quả là chuyện gian lận bầu cử có xảy ra, nhưng không nhiều và chúng tôi nhất định sẽ bắt những kẻ bầu không hợp lệ phải chịu trách nhiệm”

Quận hạt có vấn đề nổi bật là Cuyahoga, lớn nhất của Ohio, nơi có 61 người ghi danh bầu cử bất hợp lệ và có 16 người đã thực sự bỏ phiếu. Nhưng tại các quận hạt khác, dù trong thành thị lớn, vùng thôn dã hay ngoại ô thì vấn đề như thế không lan rộng.

Ông Husted là một người của Cộng Hòa, lập lại lời kêu gọi là chính phủ liên bang hãy để cho ông và những thư ký tiểu bang các nơi khác có đủ thời giờ và quyền hạn vào trong kho hồ sơ của An Sinh Xã Hội để khám phá những ai không phải là công dân mà lại ghi danh bầu cử.

The Blade

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: