Hiện nay khi gọi NVC sẽ gặp trực tiếp nhân viên của NVC. NVC không sử dụng hệ thống trả lời tự động nữa. Vì vậy muốn biết tin tức của hồ sơ thì người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh phải gọi NVC, họ sẽ hỏi thông tin cá nhân cuả người bảo lãnh và người được bảo lãnh rồi mới trả lời. Đó là lý do ban tư vấn VDT không thể gọi giúp cho các thành viên như trước đây. Khi gọi NVC bạn chú ý.

1. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time) từ thứ hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ. Và

2. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ.

3. Dùng email để gởi NVC hỏi thăm tin tức. Vào mục Mẫu thư bên cột trái để tìm mẫu thư thích hợp với trường hợp của mình.
NVCINQUIRY@state.gov
Số phone của NVC: (603)334-0700


vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: