Địa chỉ email các văn phòng của Sở Di trú Hoa Kỳ.

• Văn phòng California: csc-ncsc-followup@dhs.gov
• Văn phòng Vermont: vsc.ncscfollowup@dhs.gov
• Văn phòng Nebraska: ncscfollowup.nsc@dhs.gov
• Văn phòng Texas: tsc.ncscfollowup@dhs.gov

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!