Bài post này hướng dẫn Form I-864 mà chúng ta hay quen gọi là bộ bảo trợ tài chính. Form này dành cho người bảo lãnh chính hay người đồng bào trợ nhưng không ở cùng địa chỉ với người bảo lãnh chính khai. Nó ít được chúng ta – là những người được bảo lãnh chú ý, vì việc khai mẫu đơn này do người bảo lãnh bên Mỹ làm. Tuy nhiên nó cũng là cái không thể thiếu trong ngày đi phỏng vấn. Vậy cho nên chúng ta cũng nên biết qua 1 chút, nhất là khi nhận được bản photo I-864 của người nhà bên kia gửi về thì chúng ta cũng có thể tự kiểm tra được.
Để viết bài này tôi có tham khảo từ hồ sơ bảo lãnh của người thân trước đây cũng như từ các bài viết của anh Hùng Việt. Do trình độ còn hạn chế nên không thể tránh sai sót, và cũng vì mục tiêu Phục vụ cộng đồng người Việt Di trú vô vụ lợi tôi rất mong được các anh chị em, đặc biệt là anh Hùng Việt góp ý để bài viết giới thiệu này hoàn thiện hơn nhằm phục vụ bà con.

Trang 1

 

Ghi chú:
Ở đây thí dụ người khai là người bảo lãnh chính
Ở Câu 1, Part 1 có 6 câu hỏi nhỏ từ a đến f có ý nghĩa như sau:
a. Tôi là người bảo trợ hay đồng bảo trợ, tôi đã hoặc đang điền đơn này để bảo lãnh cho người thân.
b. Tôi đã nộp đơn bảo lãnh diện người lao động nước ngoài cho người di dân tương lai, người này có quan hệ với tôi như là …..
c. Tôi có phần sở hữu tối thiểu 5 phần trăm trong (tên Công ty) đã nộp đơn bảo lãnh diện người lao động nước ngoài cho người di dân tương lai, người này có quan hệ với tôi như là ….
d. Tôi là người đồng bảo trợ duy nhất
e. Tôi là người đồng bảo trợ thứ nhất hoặc thứ hai trong số hai người đồng bảo trợ. (Hãy đánh dấu vào ô thích hợp).
f. Người bảo lãnh đầu tiên đã mất. Tôi là người bảo trợ thay thế. Tôi với người di dân tương lai là ………..

Bạn chỉ chọn 1 trong 6 ô ở trên thôi.

Ở câu 8, câu hỏi này chỉ áp dụng trong những trường hợp có 2 người đồng bảo trợ. Bạn trả lời Yes nếu bạn bảo trợ người bảo lãnh chính. Bạn chỉ trả lời No nếu bạn chỉ bảo trợ những người di dân tương lai liệt kê trong câu 9 (Xem ví dụ ở hình minh họa trên).

Trang 2

Ghi chú:

Ở câu 19 có đọan:  If you checked box (b), (c), (d), (e) or (f) in line 1 on Page 1, you must include proof of your citizen, national, or permanent resident status” có nghĩa là nếu bạn đánh dấu vào 1 trong các ô (b), (c),(d),(e) hoặc (f) thì bạn phải gửi kèm theo bằng chứng về quốc tịch (giấy khai sanh, giấy chứng nhận nhập tịch, giấy chứng nhận quốc tịch, giấy bảo sanh lãnh sự ngoài nước hay trang hộ chiếu Mỹ có chứa lý lịch cá nhân) hay thường trú nhân (bản sao hai mặt của thẻ xanh, bản sao của mẫu I-551 hay của mẫu I-551 tạm thời chưa hết hạn đóng dấu trên hộ chiếu nước ngoài hay trên mẫu I-94 (phiếu xuất nhập cảnh).

Trang 3

Trang 4

Ghi chú:

Câu 24 này dùng để tính thu nhập trong hộ của người bảo trợ. Bạn lấy thu nhập cá nhân hàng năm của bạn và bạn ghi ở câu 24a. Nếu số tiền này nhiều hơn mức 125 % (hay 100 % nếu bạn đang thi hành nghĩa vụ quân sự và bạn đang bảo lãnh cho vợ hay con dưới 21 tuổi), bạn không cần tính thêm thu nhập của những người khác trong hộ của bạn.

Nếu bạn cộng thêm thu nhập của người hôn phối liệt kê ở câu 21c, hay của bất kỳ người con nào liệt kê ở câu 21d, hay của bất kỳ người lệ thuộc nào liệt kê ở câu 21e, hay của bất kỳ người than nào khác liệt kê ở câu 21g thì họ phải trên 18 tuổi và phải điền mẫu I-864A.
Nếu bạn dùng thu nhập của người di dân tương lai là người hôn phối của bạn thì bạn nộp chứng từ chứng minh rằng thu nhập của người đó từ nguồn thu nhập hiện tại sẽ tiếp tục khi người đó trở thành thường trú nhân. Người đó không cần điền mẫu I-864A ngoại trừ nếu có con đi kèm.
Nếu bạn dùng thu nhập của người di dân tương lai không phải là người hôn phối của bạn thì bạn nộp chứng từ chứng minh rằng thu nhập của người đó từ nguồn thu nhập hiện tại sẽ tiếp tục khi người đó trở thành thường trú nhân và người đó phải nộp chứng từ rằng họ đang sống trong nhà bạn. Họ không cần điền mẫu I-864A ngoại trừ nếu có con đi kèm.

Câu 25
I have filed a Federal tax return for each of the three most recent tax years. I have attached the required photocopy or transcript of my Federal tax return for only the most recent tax year : Tôi đã khai thuế liên bang mỗi năm cho ba năm vừa qua. Tôi đã đính kèm bản sao hay bản trích lục của thuế liên bang đòi hỏi của năm mới nhất mà thôi.
My total income (adjusted gross income on IRS Form 1040EZ) as reported on my Federal tax returns for the most recent three years was : Tổng thu nhập của tôi (tổng thu nhập điều chỉnh trên mẫu 1040EZ của Sở thuế) khai trên giấy thuế liên bang của tôi trong ba năm vừa qua là.
Tax Year [Năm khai thuế].
Total Income [Tổng thu nhập].
Most recent [Mới nhất].
(Optional) I have attached photocopies or transcripts of my Federal tax returns for my second and third most recent tax years. (Không bắt buộc): Tôi đã đính kèm bản sao hay trích lục giấy thuế liên bang của tôi của năm gần thứ hai và năm gần thứ ba.
Bạn có thể nộp bản sao hay trích lục giấy thuế của bạn trong 3 năm gần nhất nếu bạn nghĩ chúng có thể giúp bạn chứng minh khả năng của bạn trong việc duy trì thu nhập.
Nếu bạn nộp bản sao giấy thuế của bạn thì bản sao của tất cả mẫu W-2 và mẫu 1099 liên quan đến giấy thuế của bạn. Nếu bạn nộp trích lục giấy thuế do Sở thuế cấp thay vì bản sao thì đừng nộp mẫu W-2 hay mẫu 1099.
Nếu bạn đã đóng dấu 22b (tự làm chủ), bạn phải nộp một trong những phụ lục mà bạn đã điền với giấy khai thuế của bạn. Đó là những phụ lục Schedule C (Profit or Loss from Business), Schedule D (Capital Gains), Schedule E (Supplemental Income or Loss) hay Schedule F (Profit or Loss from Farming).Bạn phải nộp tất cả phụ lục nào mà bạn đã nộp chung với mẫu 1040.
Nếu bạn khai thuế trên mẫu 1040 thì bạn khai số tiền ghi ở hàng 22 mang tên là This is your total income [Đây là tổng thu nhập của bạn].
Nếu bạn khai thuế trên mẫu 1040A thì bạn khai số tiền ghi ở hàng 21 mang tên là This is your adjusted gross income [Đây là tổng thu nhập điều chỉnh của bạn].
Nếu bạn khai thuế trên mẫu 1040EZ thì bạn khai số tiền ghi ở hàng 4 mang tên là This is your adjusted gross income (Đây là tổng thu nhập điều chỉnh của bạn).

Trang 5

Ghi chú:

Trong phần 26c, bạn không thể ghi trị giá thực của xe hơi ngoại trừ bạn có hai chiếc xe trở lên và trong đó có một chiếc xe không tính trong phần tài sản. (nguồn anh Hùng Việt)

Xin giải thích thêm câu 26b cũng như câu 28b có nghĩa là giá trị thật của tài sản nhà đất là giá trị của nó sau khi trừ đi khỏan còn đang nợ ngân hàng.

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Mẫu  thư xác nhận về income của người bảo lãnh từ SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION. Do nhiều trương hợp đương đơn bảo lãnh các diện F1, F2B và đặc biệt là F3 là những người lớn tuổi không có thu nhập và hưởng trợ cấp nên khi làm I864 họ cần thư xác nhận này. Đây là 1 thí dụ để các bạn tham khảo.
SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION

Date : October 9, 2007
Claim Number : XXX-XX-XXXXXX

Họ và Tên người bảo lãnh
Địa chỉ người bảo lãnh

You asked us for information from your record. The information that you requested is shown below. If you want anyone else to have this information, you may send them this letter.

Information About Supplemental Security Income Payments

Begining January 2007, the current
Supplemental Security Income Payment is …………………….

This payment amount may change from month to month if income or living situation changes.

Supplemental Security Income Payments are paid the month they are due. (for example, Supplemental Security Income Payments for March are paid in March.)

Nguồn: Hungviet

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!