Các mẫu đơn cơ bản bảo lãnh thân nhân Form I-129F,  I-130, I-797.

Đây là 3 mẫu đơn căn bản nhất liên quan đến việc bảo lãnh thân nhân định cư tại Hoa Kỳ.

I-129F: Bảo lãnh hôn phu hôn thê.

Công dân Hoa Kỳ dùng mẫu đơn I-129F để bảo lãnh cho hôn phu/hôn thê của mình.

Diện này cho phép con của hôn phu/hôn thê được đi kèm nếu dưới 21 tuổi.

Vì mẫu đơn, và thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên cách tốt nhất là bạn vào USCIS I-129F để tải mẫu đơn, và xem hướng dẫn cụ thể về lệ phí, địa chỉ, và các giấy tờ nộp kèm.

I-130: Bảo lãnh thân nhân.

Mẫu đơn bảo lãnh của công dân, hay Thường trú nhân Hoa Kỳ làm để bảo lãnh cho thân nhân muốn định cư ở Hoa Kỳ.

Vì mẫu đơn và thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên cách tốt nhất là bạn vào USCIS I-130 để tải mẫu đơn, và xem hướng dẫn cụ thể về lệ phí, địa chỉ, và các giấy tờ nộp kèm.

I-797 Notice of action (không phải điền).

Là thư thông báo của Sở Di trú cho đương đơn. Một vài mẫu thư thông báo liên quan đến hồ sơ bảo lãnh như:

* USCIS đã nhận hồ sơ bảo lãnh.

* Người bảo lãnh cần bổ túc thêm một số giấy tờ cho USCIS, khi hồ sơ đang được xem xét.

* Thông báo hồ sơ đã được chấp thuận và chuyển qua NVC.

* Thông báo từ chối hồ sơ bảo lãnh kèm theo lý do.

* Thông báo việc nhận thẻ xanh với người vừa đến Mỹ định cư.

Xem chi tiết

Địa chỉ

Nộp I-130

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!