Hồ sơ F3-HCM2005735058
Xin chào BĐH. Mong Anh/Chị diễn đàn giúp tư vấn trường hợp hồ sơ của tôi như sau: Case Number: HCM2005735058 Name (p) Duong, Hung Hien. Diện visa F3. Priority Date: 22 Dec 2003. Approval Date: 23 Aug 2005. Tôi có nên làm gì? hay chỉ ngồi ...