Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Join the forum discussion on this post

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.