1

Du khách quốc tế tới các phi trường Úc Châu có thể rút ngắn thời gian xếp hàng ở quầy kiểm soát di trú bằng dịch vụ “nhập cảnh nhanh” bằng cách chi tiền mua trước thẻ dịch vụ nhập cảnh. Thủ tục này lúc đầu sẽ có ở Sydney, Melbourne và Perth. Chưa ấn định giá cho dịch vụ nhanh này, nhưng người mau dịch vụ này sẽ vẫn phải qua cổng thuế uqan, di trú và an ninh phi hành.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: