Trang web check kiểm tra hồ sơ ở NVC.

Vào trang Payment, dùng HCM# và ID# để đăng nhập:

https://ceac.state.gov/CTRAC/Invoice/signon.aspx

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!