F-4: Người có quốc tịch Mỹ và ít nhất 21 tuổi được bảo lãnh anh, chị, em
F-4: Người có quốc tịch Mỹ và ít nhất 21 tuổi được bảo lãnh anh, chị, em Khi điền đơn I-130 bảo lãnh thân nhân, bạn nhớ những điều sau đây: - Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng ...