Di trú – Kiến thức chung
Muốn bảo lãnh cha mẹ/vợ chồng/con cái/anh chị em việc đầu tiên người phải bảo lãnh phải làm gì? Điều kiện thế nào mới đủ tư cách bảo lãnh? 1. Để bắt đầu làm hồ sơ bảo lãnh, người bảo lãnh ...