Visa đầu tư EB5 – Một hình thức visa phổ biến nhất trong giới đầu tư
Đầu tư 500.000 USD trong một dự án đủ điều kiện tại Hoa Kỳ, tạo 10 công việc cho người lao động Mỹ và có được thẻ xanh. Với hình thức visa đầu tư này, Mỹ đã nhận được một nguồn tài chính ...