Những điều quan trọng về thị thực Hoa Kỳ của quý vị (Important Facts About Your U.S.Visa).

Các thành viên di trú khi được cấp thị thực, cần lưu ý những điều quan trọng để chuẩn bị đến Hoa Kỳ, xem hướng dẫn ở đây:

Đường link hướng dẫn nội dung

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!