Mẫu tuyên thệ thay cho khai sanh.

Mẫu này có thể sử dụng tại các nước nói tiếng Anh như Australia, Canada, Mỹ, v.v…

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

AFFIDAVIT IN LIEU OF BIRTH CERTIFICATE

I, the undersigned, Mr. (hay Mrs) (Tên họ của người làm đơn), now domiciled and living at (Địa chỉ).

Solemnly declare that:

1. My date of birth was: (Ngày sinh).

2. My place of birth was: (Nơi sinh).

3. My father’s full name is: (Tên họ người cha).

4. My mother’s full name is: (Tên họ người mẹ).

5. The reason why I make this affidavit in lieu of birth certificate comes from the fact that I do not have my birth certificate anymore and it is impossible for me to obtain another copy of my birth certificate because of the distance that separates (Tên quốc gia cư trú của người làm đơn) from Vietnam.

IN WITNESS WHEREOF, I have signed in (Tên thành phố nơi làm đơn), on this (Ngày) of (Tháng) in the year of (Năm).

__________________________________

(Tên họ của người làm đơn).

Solemnly declared before me in.
(Tên của nơi làm đơn), on.
(Ngày làm đơn).

__________________________________

Commissioner for Oaths hay Notary.
Public (Tùy tên gọi của từng nơi).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!