Thư xin lấy tên vợ, chồng hoặc con ra khỏi danh sách đóng tiền visa.

Thư này bạn có thể Email cho NVC, không cần gởi bưu điện.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: Removing names from the list of the visa fee bill.

Ref: Case Number: HCMxxxxxxxxxx.

Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F3, F4 v.v…).

Dear Sir/Madam,

I am the principal beneficiary of the petition of the following information.

Petitioner’s name: (Tên họ của người bảo lãnh).

Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 Jan 1960).

Principal beneficiary: (Tên họ của người được bảo lãnh).

Date of Birth: (Ngày sinh của người được bảo lãnh, thí dụ 30 Dec 1963).

Due to my wife husband, my children (Chỉnh lại chỗ này cho đúng liên hệ với đương đơn) would not accompany me to the United State now, please kindly update my case by removing their names from the list of the visa fee bill. They will submit applications for their own visas later at the US Embassy in Hochiminh City.

1. My wife/husband’s name: (Họ tên vợ/chồng). 

Date of Birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 Jan 1960).

2. My son’s name: (Họ tên con trai). 

Date of Birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 Jan 1960).

3. My daughter’s name: (Họ tên con gái).

Date of Birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 Jan 1960).

Thank you for your assistance.

Sincerely yours,

(Họ tên đương đơn chính).

Email: (Ghi địa chỉ email).

Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Nguồn: Hungviet

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!