Mẫu thư xin đổi địa chỉ email gửi NVC.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS). – Changing Email address.

Dear Sir/Madam,

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F1, K1 v.v..).

Petitioner’s full name: (Tên họ người bảo lãnh).
Petitioner’s date of birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, mm/dd/yyyy).

Principal applicant’s full name: (Tên họ người được bảo lãnh chính).
Principal applicants’s date of birth: (Ngày sinh của người được bảo lãnh chính, mm/dd/yyyy).

I am the principal beneficiary of this petition. My former email is: (Ghi địa chỉ email cũ).

Please kindly update my current email address (Ghi địa chỉ email mới) for all coming correspondences relating to my case.

Your help would be much appreciated.

Regards,

(Họ tên đương đơn chính).
Email: (Ghi địa chỉ email).
Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!