Mẫu thư khiếu nại tuổi CSPA gửi NVC.

1/. Điều chỉnh mẫu thư cho thích hợp với trường hợp của bạn.

2/. Chuẩn bị bản chính hoặc bản trích lục, bản sao.
+ Giấy I-797, Approval Notice.
+ Giấy khai sinh của con bạn. Viết số Case Number bằng viết chì lên góc phải, sau đó scan màu, và email kèm theo thư này đến NVC.

3/. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

4/. Copy, dán, và điền các thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: Request for the CSPA protection.

Ref: HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS).
Preference Category: (diện bảo lãnh F1, F3…).

Petitioner’s name: (họ tên người bảo lãnh).
Date of Birth: (ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (họ tên đương đơn chính).
Date of Birth: (ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

Dear Sir/Madam,
I am the principal applicant of this petition.
I would like to inform you that my son’s status is protected by the CSPA and it has not aged out even as now.

– Preference Category: (diện bảo lãnh).
– My son’s name: (họ tên con trai).
– My son’s date of birth: MM/DD/YYYY (tháng, ngày, năm).
– Priority date: MM/DD/YYYY (tháng, ngày, năm).
– Approval date: MM/DD/YYYY (tháng, ngày, năm).
– Date visa became available: MM/DD/YYYY (tháng, ngày, năm).

Would you please kindly update my case by adding his name as the derivative applicant into the petition.

Enclosed please find copies of 2 support documents:
1/. I-797 Approval Notice.
2/. My son’s birth Certificate.

Please inform me the result of this request. Your prompt response would be much appreciated. Thank you very much.

Regards,
(Họ tên đương đơn chính).
Email: (ghi địa chỉ email).
Phone Number: (ghi số điện thoại).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!