Mẫu thư gửi NVC hỏi hồ sơ đã hoàn tất chưa?

Có thể gửi mẫu email này bằng cách copy toàn bộ nội dung trong phần hướng dẫn bên dưới, sau đó Paste vào phần gửi email của mình, thay thông tin của mình vào những dòng chỗ màu xanh cho thích hợp.

Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

Phần email ghi Subject là (Case Number HCM) hoặc (Receipt Number) của hồ sơ mình.

Dear Madam or Sir:

I learn that my case is now at the National Visa Center. I would be grateful to inform me when my family’s case complete at the National Visa Center.

Please note that I am the principal beneficiary and I was born on (Ngày sinh của người được bảo lãnh chính), in (Nơi sinh),Vietnam. As for the petitioner, his (or her) full name is (Tên họ của người bảo lãnh). He (or she) was born on (Ngày sinh của người bảo lãnh), in (Nơi sinh), Vietnam.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

(Tên họ của người được bảo lãnh).

(Địa chỉ).

(Số điện thoại).

Chú ý: Các bạn đang chờ hồ sơ hoàn tất nếu chưa thiết lập mối liên lạc với NVC bằng email, thì chúng ta nên sử dụng mẫu email này để hỏi hồ sơ, điều quan trọng hơn là sau khi gửi email cho NVC, họ sẽ có địa chỉ email của mình, khi có giấy mời phỏng vấn NVC sẽ gửi giấy mời vào email, chúng ta sẽ nhận được ngay sau khi NVC gửi giấy mời.

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!