Mẫu thư báo người được bảo lãnh chính đã mất.

Khi người được bảo lãnh chính mất hồ sơ sẽ bị đóng, và không được xin cứu xét gì cả.

Người bảo lãnh dùng mẫu thư này báo cho NVC cho đúng luật lệ:

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS). – Withdrawing I-130.

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: F1, F2….

Dear Sir/Madam,

I am the petitioner of the petition of the following information.

Petitioner’s name: (Ghi họ tên người bảo lãnh).

Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, mm/dd/yyyy).

Principal applicant: (Ghi họ tên đương đơn chính).

Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, mm/dd/yyyy).

I would like to withdraw my petition because my son, (X Van Nguyen), the principal beneficiary of the petition was pass away on (mm/dd/yyyy).

Please find the enclosed my son’s death certificate.

Thank you for your assistance.

Sincerely yours,

(Họ tên đương đơn chính).

Email: (Ghi địa chỉ email).

Phone Number: (Ghi số điện thoại).

+ Scan giấy chứng tử của người được bảo lãnh gửi kèm email này.

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!