Hồ sơ F3-HCM2010772041
Xin chào BĐH! Thông tin hồ sơ em như sau: 1/. Ngày ưu tiên Priority Date: 21/02/2008. 2/. Ngày chấp thuận Approval Date: 08/10/2010. 3/. Ngày, tháng, năm sinh, của người muốn tính tuổi CSPA (nếu có): 12/09/1997. 4/. Số biên nhận Receipt Number (do ...