1/  Các công việc trực tiếp và gián tiếp trong chương trình EB5 là gì? (direct job and indirect job?)  Chương trình EB5 có quy định các phần đầu tư phải tạo ra ít nhất 10 công ăn việc làm cho công ...