Như đã trình bày vào tuần trước, điều kiện của thẻ xanh 2 năm có thể bỏ đi nếu: 1. “Người thừa hưởng” làm mẫu đơn I-751 chung với “người bảo lãnh” trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, hoặc 2. ...