Minh họa Form I-864.

+ Người bảo lãnh dù có income, không có income; có khai thuế hay không khai thuế đều phải điền I-864, trong đó ghi đâỳ đủ tên các thành viên sẽ bảo trợ của đơn bảo lãnh.

+ I-864 (I-864A) bản chính, giấy thuế, W2… là dành cho người được bảo lãnh chính. Nếu ngoài người được bảo lãnh chính có X người đi theo phải copy I-864 thành X bản gởi theo bộ chính (không cần giấy thuế, W2…)

+ Nếu có người đồng bảo trợ (I-864/I-864A) thì cũng phải copy I-864/I-864A thành X bản.

+ Sau khi đóng phí AOF $88 (PAID) in tờ Document cove sheet kẹp lên I-864 (I-864A) bản chính, giấy thuế, W2… và X bản copy của X người đi theo, tất cả gởi cho NVC theo địa chỉ ghi trên Document cove sheet.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết về Bảo trợ Tài chính

Bảo trợ tài chính -Điều kiện

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Phần 6

Phần 7

Page 8

Page 9

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!