You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ F4-HCM2009737127

No Tags
UserPost

11:49 am
February 27, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

anhthuquach said:

Em chào admin khahan

Em có viết mail hỏi và gửi cũng được 6 ngày rồi ạ, khoảng mấy ngày thì bên NVC họ trả lời mình vậy ạ? 

Em cám ơn.

Nếu bạn đã gửi email cho NVC với các thông tin thật đầy đủ, chính xác, và thực hiện đúng theo hướng dẫn của diễn đàn, thì phải chờ khoảng 45 – 60 ngày làm việc mới có thư trả lời.

10:46 am
March 10, 2017


anhthuquach

Member

posts 23

Em xin chào admin khahan,

 

Sau khi em hỏi về tình trạng hồ sơ gia đình thì được NVC trả lời như sau ạ: 

 

" Dear Sir/Madam:

 

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2009737127 filed by JOANNA LE NGO on behalf of GIANG THI NGO.

 

NVC received either a fee payment or mail from you recently.  However, we need to have all of the following items before we can review your case: 

 

1) Application for Immigrant Visa and Alien Registration (Form DS-260):

 

    -  Complete and send one of these forms for each person who intends to immigrate.

    -  Complete form DS-260 online and submit to NVC.

    -  Please follow the instructions on nvc.state.gov/260 (English) or nvc.state.gov/260/espanol.

 

2) Affidavit of Support (Form I-864) and financial supporting evidence (not required for employment-based petitions):

 

    -  This form is filed by the Petitioner.

    -  Please follow the instructions on nvc.state.gov/aos (English) or nvc.state.gov/aos/espanol (Spanish). They will help you complete the form and collect the correct financial evidence.

 

3) Supporting Civil Documents:

 

    -  For each person who intends to immigrate, submit supporting civil documents, such as birth certificates and marriage certificates.

    -  Please follow the instructions on nvc.state.gov/document(English) or nvc.state.gov/documento/espanol (Spanish) to learn which civil documents you need to submit.

    -  Please submit photocopies of these documents. Do not send NVC any original certificates.

 

If you have already sent in all of the applicable items above we will review your case. For current processing times, please visit our website at nvc.state.gov/submit (English) ornvc.state.gov/enviar/espanol (Spanish). We will let you know after our review if anything is missing or if any other action is required. "

 

Nhưng khi em kiểm tra tình trạng điền đơn DS-260 thì ngay cột IV application đã báo là "COMPLETED" rồi , còn cột Civil documentss thì để "N/A". Ngoài ra, Form I-864 gia đình em cũng nộp lại rồi sau khi nhận được checklist cover letter cũng như giấy khai sanh và đăng kí kết hôn đã nộp đầy đủ. 

 

Cho em hỏi như vậy là sao ạ? Bây giờ gia đình em cần phải làm gì ạ?

Mong admin khahan hướng dẫn giúp em. 

Em chân thành cám ơn.

 

 

 


11:47 am
March 10, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

anhthuquach said:

Em xin chào admin khahan,

Sau khi em hỏi về tình trạng hồ sơ gia đình thì được NVC trả lời như sau ạ: 

" Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2009737127 filed by JOANNA LE NGO on behalf of GIANG THI NGO.

NVC received either a fee payment or mail from you recently.  However, we need to have all of the following items before we can review your case: 

1) Application for Immigrant Visa and Alien Registration (Form DS-260):

    -  Complete and send one of these forms for each person who intends to immigrate.

    -  Complete form DS-260 online and submit to NVC.

    -  Please follow the instructions on nvc.state.gov/260 (English) or nvc.state.gov/260/espanol.

2) Affidavit of Support (Form I-864) and financial supporting evidence (not required for employment-based petitions):

    -  This form is filed by the Petitioner.

    -  Please follow the instructions on nvc.state.gov/aos (English) or nvc.state.gov/aos/espanol (Spanish). They will help you complete the form and collect the correct financial evidence.

3) Supporting Civil Documents:

    -  For each person who intends to immigrate, submit supporting civil documents, such as birth certificates and marriage certificates.

    -  Please follow the instructions on nvc.state.gov/document(English) or nvc.state.gov/documento/espanol (Spanish) to learn which civil documents you need to submit.

    -  Please submit photocopies of these documents. Do not send NVC any original certificates.

If you have already sent in all of the applicable items above we will review your case. For current processing times, please visit our website at nvc.state.gov/submit (English) ornvc.state.gov/enviar/espanol (Spanish). We will let you know after our review if anything is missing or if any other action is required. "

Nhưng khi em kiểm tra tình trạng điền đơn DS-260 thì ngay cột IV application đã báo là "COMPLETED" rồi , còn cột Civil documentss thì để "N/A". Ngoài ra, Form I-864 gia đình em cũng nộp lại rồi sau khi nhận được checklist cover letter cũng như giấy khai sanh và đăng kí kết hôn đã nộp đầy đủ. 

Cho em hỏi như vậy là sao ạ? Bây giờ gia đình em cần phải làm gì ạ?

Mong admin khahan hướng dẫn giúp em. 

Em chân thành cám ơn.

 

 


Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

" Thưa ông/bà:

Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) đã nhận được yêu cầu của bạn về đơn xin cấp thị thực di dân: HCM2009737127 do JOANNA LE NGO thay mặt cho GIANG THI NGO.

NVC đã nhận được khoản thanh toán phí hoặc thư từ bạn gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải có tất cả các mục sau đây trước khi chúng tôi có thể xem xét trường hợp của bạn:

1) Đơn xin cấp thị thực nhập cư và đăng ký người nước ngoài (Mẫu DS-260):

    - Hoàn thành và gửi một trong các mẫu đơn này cho mỗi người có ý định di dân.

    - Hoàn thành mẫu DS-260 trực tuyến và nộp cho NVC.

    - Vui lòng làm theo hướng dẫn trên nvc.state.gov/260 (tiếng Anh) hoặc nvc.state.gov/260/espanol.

2) Bản Tuyên Thệ Tài Trợ (Mẫu I-864) và bằng chứng hỗ trợ tài chính (không bắt buộc đối với đơn khởi kiện):

    - Mẫu đơn này được nộp bởi Nguyên Đơn.

    - Vui lòng làm theo hướng dẫn trên nvc.state.gov/aos (tiếng Anh) hoặc nvc.state.gov/aos/espanol (tiếng Tây Ban Nha). Họ sẽ giúp bạn hoàn thành mẫu đơn và thu thập các bằng chứng tài chính chính xác.

3) Hỗ trợ các tài liệu dân sự:

    - Đối với mỗi người định di dân, nộp các giấy tờ dân sự, như giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn.

    - Vui lòng làm theo các hướng dẫn trên nvc.state.gov/document(English) hoặc nvc.state.gov/documento/espanol (tiếng Tây Ban Nha) để tìm hiểu tài liệu dân sự bạn cần gửi.

    - Vui lòng nộp bản sao các tài liệu này. Không gửi NVC bất kỳ chứng chỉ gốc.

Nếu bạn đã gửi trong tất cả các mục áp dụng ở trên, chúng tôi sẽ xem xét trường hợp của bạn. Đối với thời gian xử lý hiện tại, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại nvc.state.gov/submit (tiếng Anh) ornvc.state.gov/enviar/espanol (tiếng Tây Ban Nha). Chúng tôi sẽ cho bạn biết sau khi chúng tôi xem xét nếu có bất kỳ điều gì bị thiếu hoặc nếu bạn yêu cầu bất kỳ hành động nào khác. "

Bạn cần đọc kỷ nội dung email trên của NVC, và thực hiện đúng theo yêu cầu của họ.

2:18 pm
March 10, 2017


anhthuquach

Member

posts 23

Dear admin khahan,

 

Dạ em đã đọc rồi và gia đình em cũng nộp đầy đủ như những gì trong mail có đề cập đến những không biết tại sao vẫn yêu cầu gửi lại ạ. 

Không biết là hồi xưa giờ trên diễn đàn mình có gặp trường hợp nào như vậy chưa ạ? 

 

Em cám ơn!

6:38 pm
March 10, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

anhthuquach said:

Em chào admin khahan,

Em có viết mail hỏi và gửi cũng được 6 ngày rồi ạ, khoảng mấy ngày thì bên NVC họ trả lời mình vậy ạ? 

Em cám ơn.

Nếu bạn đã gửi email cho NVC với các thông tin thật đầy đủ, chính xác, và thực hiện đúng theo hướng dẫn của diễn đàn, thì phải chờ khoảng từ 45 – 60 ngày làm việc mới có thư trả lời.

9:30 am
April 2, 2017


anhthuquach

Member

posts 23

Dear admin khahan,

Admin khahan có thể giúp em kiểm tra tình trạng hồ sơ của gia đình em đi đến đâu rồi được không ạ?

Em xin cám ơn.

11:14 am
April 2, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

anhthuquach said:

Dear admin khahan,

Admin khahan có thể giúp em kiểm tra tình trạng hồ sơ của gia đình em đi đến đâu rồi được không ạ?

Em xin cám ơn.

Theo như nội dung email trên thì bạn đã thực hiện đúng theo yêu cầu để gửi cho họ xong chưa?

10:12 pm
April 2, 2017


anhthuquach

Member

posts 23

Dạ rồi admin khahan. Không biết bây giờ em có thể viết mail để hỏi khi nào mình được xếp lịch phỏng vấn để gửi cho NVC được không ạ?

10:44 pm
April 2, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

anhthuquach said:

Dạ rồi admin khahan. Không biết bây giờ em có thể viết mail để hỏi khi nào mình được xếp lịch phỏng vấn để gửi cho NVC được không ạ?

Nếu muốn bạn có thể liên hệ với NVC, để hỏi ngày phỏng vấn.

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Trong phần Your question. Chọn câu này: What is the status of my case?

Trong hộp thoại Additional comments or questions not in the above list: copy phần dưới dán vào hộp thoại này.

Dear Madam or Sir,

I would be grateful to inform me when my family will be scheduled for an interview at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City. To my knowledge, my family’s case is now complete at the National Visa Center.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận. Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.


10:57 pm
May 12, 2017


anhthuquach

Member

posts 23

Xin chào admin khahan,

Tuần trước gia đình em vừa nhận thông báo là hồ sơ đang được sắp xếp để phỏng vấn trong vòng 1 tháng tới sẽ có thông báo ngày cụ thể, nhưng nhà em đã làm giấy lý lịch tư pháp 2 hồi tháng 5/2016, cho em hỏi là bây giờ gia đình em có cần đi làm lại không ạ và mình cần chuẩn bị những gì cho cuộc phỏng vấn sắp tới ạ?

Em cám ơn admin khahan nhiều!

11:23 am
May 13, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

anhthuquach said:

Xin chào admin khahan,

Tuần trước gia đình em vừa nhận thông báo là hồ sơ đang được sắp xếp để phỏng vấn trong vòng 1 tháng tới sẽ có thông báo ngày cụ thể, nhưng nhà em đã làm giấy lý lịch tư pháp 2 hồi tháng 05/2016, cho em hỏi là bây giờ gia đình em có cần đi làm lại không ạ và mình cần chuẩn bị những gì cho cuộc phỏng vấn sắp tới ạ?

Em cám ơn admin khahan nhiều!

Lý lịch tư pháp số 2 chỉ có thời hạn trong vòng 1 năm kể từ ngày ký, vì thế cho nên gia đình bạn phải làm lại giấy mới.

Khi có thư mời phỏng vấn in ra từ email để đi khám sức khỏe, và chích ngừa. Thường trong thư mời phỏng vấn LSQ yêu cầu mang theo những giấy tờ gì? thì gia đình bạn cần phải chuẩn bị cho đầy đủ, và thực hiện cho đúng.

9:42 am
May 29, 2017


anhthuquach

Member

posts 23

Xin chào admin khahan,

Ngày 21/4/2017 em có nhận được email báo rằng trong vòng 1 tháng tới sẽ có lịch phỏng vấn nhưng đến nay đã là 38 ngày rồi nhưng em vẫn chưa nhận được thông báo gì cả.
Admin khahan cho em hỏi không biết bây giờ em nên làm gì ạ?

Em cám ơn nhiều.

3:10 pm
May 29, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

anhthuquach said:

Xin chào admin khahan,

Ngày 21/4/2017 em có nhận được email báo rằng trong vòng 1 tháng tới sẽ có lịch phỏng vấn nhưng đến nay đã là 38 ngày rồi nhưng em vẫn chưa nhận được thông báo gì cả.
Admin khahan cho em hỏi không biết bây giờ em nên làm gì ạ?

Em cám ơn nhiều.

Bạn liên hệ với NVC, để hỏi ngày phỏng vấn.

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Trong phần Your question. Chọn câu này:  What is the status of my case?

Trong hộp thoại Additional comments or questions not in the above list: copy phần dưới dán vào hộp thoại này.

Dear Madam or Sir,

I would be grateful to inform me when my family will be scheduled for an interview at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City. To my knowledge, my family’s case is now complete at the National Visa Center.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận. Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.

6:32 pm
July 7, 2017


anhthuquach

Member

posts 23

Xin chào admin khahan,

Gia đình em đã có thư mời phỏng vấn và em có 2 vấn đề muốn hỏi admin khahan ạ:

1) Em thấy trong thư mời ở mục thứ 2 cuả những điều cần chuẩn bị cho phỏng vấn là "register for a courier service" tức là sao vậy ạ?

2) Gia đình em được xếp lịch phỏng vấn vào ngày 4/8 và em đã đặt lịch khám sức khoẻ, chích ngừa vào ngày 10/7, em xin hỏi là từ ngày 11/7 đến ngày 15/7 em đi du lịch nước ngoài thì có bị ảnh hưởng gì không?

Mong admin khahan giải đáp thắc mắc giúp em.
Em xin cám ơn.

8:05 pm
July 7, 2017


anhthuquach

Member

posts 23

Dạ admin khahan ơi,

Cho em hỏi thêm nếu em dời lịch khám sức khoẻ vởi chích ngừa sang ngày 17/7 mà ngày phỏng vấn là 4/8 thì có kịp không ạ, thường thì mình khám sức khoẻ mấy ngày mới có kết quả ạ?

Em cám ơn

9:48 pm
July 7, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

anhthuquach said:

Xin chào admin khahan,

Gia đình em đã có thư mời phỏng vấn và em có 2 vấn đề muốn hỏi admin khahan ạ:

1) Em thấy trong thư mời ở mục thứ 2 của những điều cần chuẩn bị cho phỏng vấn là "register for a courier service" tức là sao vậy ạ?

2) Gia đình em được xếp lịch phỏng vấn vào ngày 4/8 và em đã đặt lịch khám sức khỏe, chích ngừa vào ngày 10/7, em xin hỏi là từ ngày 11/7 đến ngày 15/7 em đi du lịch nước ngoài thì có bị ảnh hưởng gì không?

Mong admin khahan giải đáp thắc mắc giúp em.
Em xin cám ơn.

register for a courier service = đăng ký dịch vụ chuyển Fax nhanh. 

Khi nào gia đình bạn phỏng vấn đậu thành công được cấp visa, thì ra quầy EMS để đăng ký chuyển phát visa về nhà.

- Nếu chuyển phát bình thường, thì miễn phí trong vòng 2 tuần, sẽ nhận được visa.

- Nếu chuyển phát nhanh, thì đóng phí hơn 100k/1 hồ sơ => trong vòng 2 ngày là có visa.

Trong thời gian này gia đình bạn đã có lịch phỏng vấn, thì bạn không nên đi du lịch nước ngoài là tốt nhất.

9:59 pm
July 7, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

anhthuquach said:

Dạ admin khahan ơi,

Cho em hỏi thêm nếu em dời lịch khám sức khỏe với chích ngừa sang ngày 17/7 mà ngày phỏng vấn là 4/8 thì có kịp không ạ, thường thì mình khám sức khỏe mấy ngày mới có kết quả ạ?

Em cám ơn.

Thường phải chích ngừa trước xong mang phiếu màu vàng sang nộp cho bệnh viện để khám sức khỏe. Thời gian trả kết quả do bệnh viện họ hẹn, vì tùy thuộc vào số lượng hồ sơ nhiều, hay ít nữa. Việc này không thể trả lời chính xác cho bạn được.

1:59 am
July 8, 2017


anhthuquach

Member

posts 23

Admin khahan ơi,

Cho em xin phép được làm phiền thêm chút xíu về vấn đề này ạ,
Không biết là nếu em xuất cảnh đi du lịch trong khoảng thời gian này thì sẽ có những hậu quả như thế nào ạ, có thế nào hạn chế tối thiểu những hậu quả đó không? Vì thực ra em đã đăng kí tour rồi nếu không đi thì sẽ bị huỷ toàn bộ ạ.

Em rất cám ơn sự trả lời nhiệt tình từ admin khahan.

3:05 pm
July 8, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

anhthuquach said:

Admin khahan ơi,

Cho em xin phép được làm phiền thêm chút xíu về vấn đề này ạ,
Không biết là nếu em xuất cảnh đi du lịch trong khoảng thời gian này thì sẽ có những hậu quả như thế nào ạ, có thế nào hạn chế tối thiểu những hậu quả đó không? Vì thực ra em đã đăng kí tour rồi nếu không đi thì sẽ bị hủy toàn bộ ạ. Em rất cám ơn sự trả lời nhiệt tình từ admin khahan.

Thường sau khi hồ sơ đã hoàn tất complete, có thư mời phỏng vấn rồi, thì trong các nội dung thư thường hay nhắc nhở là không nên bán tài sản, nhà cửa, hay đi du lịch nước ngoài, như tôi có tư vấn cho bạn ở bài post trên là không nên đi. Còn nếu như bạn đã đăng ký tour du lịch rồi, và muốn đi thì nên liên hệ với LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM để hỏi. Vậy nhé bạn.

11:15 pm
July 8, 2017


ngocducd

Member

posts 27

Hi! Anhthuquach làm ơn cho mình hỏi 1việc thôi là cả 3thành viên trong độ tuổi CSPA trong gia đình bạn đều khiếu nại thành công và được phỏng vấn tại LSQ luôn đúng không vậy. Nếu vui lòng bạn có thể để lại sdt để mình tiện trao đổi không. Rất cám ơn anhthuquach, vì mình cũng trong độ tuổi CSPA nhưng không biết làm sao và ngày 17/8/2017 thì bamẹ mình đã có lịch phỏng vấn rồi, rất mong nhận được hồi âm từ bạn

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
16 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6134 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee, lightroommic, menpham, codename209, Shanasap, LaurenOwert, VladimirLet, Karenbig, Bich Le, AnthonyDaype, RobertSnogE, JeffreyNer, Frankcow, JamesWen, WilliamTix, Phuongdinh, KevinJoupt, Williamemive, phuong vy vu, EdwardJosup, DavidHOK, Dao Dao, Hong Duc, mit, Gradypum, GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt