Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

11:22 am
June 25, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thanhcongvo said:

Mình là F2B, nhưng Ba mình vô quốc tịch rồi, lần trước có hỏi khahan có nên update hồ sơ lên F1 hay không đó. Mình vẫn để nguyên F2B.

Bạn liên hệ với NVC để hỏi sao không thể đăng nhập vào để đóng phí.

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Trong phần  Your question. Chọn câu này: I can't log in to pay my fees. What can I do?

Trong hộp thoại Additional comments or questions not in the above list: Copy phần dưới dán vào hộp thoại này.

Dear Madam or Sir,

My case is now at the National Visa Center.

Thus, I would be grateful to you for informing me about the status of my case.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận. Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.

12:36 pm
June 25, 2017


thanhcongvo

viet nam

Member

posts 17

Mình đăng nhập và đã đóng được phí, nó hiện PAID rồi, nhưng tài khoản ba mình vẫn không bị trừ tiền. Sau đó 1 ngày nó lại hiện Paynow và kèm theo là thông báo Rejected. Bị 2 lần như thế nên mình không dám đóng nữa.

11:12 am
June 26, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thanhcongvo said:

Mình đăng nhập và đã đóng được phí, nó hiện PAID rồi, nhưng tài khoản ba mình vẫn không bị trừ tiền. Sau đó 1 ngày nó lại hiện Paynow và kèm theo là thông báo Rejected. Bị 2 lần như thế nên mình không dám đóng nữa.

Tài khoản của Ba bạn vẫn chưa bị trừ tiền, có nghĩa phần đóng tiền cho bạn đã không thành công rồi.

5:06 pm
June 26, 2017


thanhcongvo

viet nam

Member

posts 17

Mình có thể lấy tài khoản khác để đóng không khahan? Vì mình sợ đóng hoài mà NVC cứ PAID rồi rejected thì có ảnh hưởng hồ sơ mình không khahan?

Cảm ơn khahan rất nhiều!!!

8:33 am
June 27, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thanhcongvo said:

Mình có thể lấy tài khoản khác để đóng không khahan? Vì mình sợ đóng hoài mà NVC cứ PAID rồi rejected thì có ảnh hưởng hồ sơ mình không khahan?

Cảm ơn khahan rất nhiều!!!

Cũng được nhưng các thao tác cần phải đúng, không thì lại lỗi như lần trước nữa.

12:00 pm
October 17, 2017


thanhcongvo

viet nam

Member

posts 17

Mình mới nhận được email này:

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case. The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application. 

NVC schedules appointments one month in advance. The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified. Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation. However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current. This can delay receipt of an appointment. You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.
 
When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable). The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview. For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

•	He or she is more than 16 years old;
•	The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
•	He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

Sincerely,
Khahan cho mình hỏi từ khi nhận email này đến khi có lịch phỏng vấn khoảng bao lâu nhé?
Cảm ơn khahan và chúc khahan sức khỏe!!!

4:43 pm
October 17, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Bạn post nội dung trên đã bị lỗi không đọc được, nên không thể tư vấn, hướng dẫn giúp bạn được.

Chép nội dung trên như một file văn bản bình thường bên word, xong copy dán lên diễn đàn.

11:40 am
October 18, 2017


thanhcongvo

viet nam

Member

posts 17

Post edited 11:54 am – October 18, 2017 by thanhcongvo


Hi Khahan!!!

 

      29-SEP-17

 

Dear Sir/Madam,

 

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case.

 The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas,

where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

 

NVC schedules appointments one month in advance.

  The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews,

and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified.

 Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation.

 However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment,

their priority date must also be current.  This can delay receipt of an appointment.

  You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

 

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable).

  The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview.

Thank you for your patience.

 

The embassy may require additional documents at the interview. 

For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

 

 • He or she is more than 16 years old;
 • The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
 • He or she still lives in the country that issued the certificate.

 

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

 

Sincerely,

 

National Visa Center

Khahan giúp mình xem bước kế tiếp làm gì và khoảng bao lâu mình nhận được thư phỏng vấn.

Thanks Khahan!!!

4:42 pm
October 18, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thanhcongvo said:

Hi khahan!

29-SEP-17

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case.

The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas,

where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

NVC schedules appointments one month in advance.

The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews,

and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified.

Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation.

However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment,

their priority date must also be current.  This can delay receipt of an appointment.

You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable).

The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview.

Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview. 

For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police

certificate to the visa interview:

 • He or she is more than 16 years old;
 • The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
 • He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment

until the embassy has issued a visa.

Sincerely,

National Visa Center

khahan giúp mình xem bước kế tiếp làm gì, và khoảng bao lâu mình nhận được thư phỏng vấn.

Thanks khahan!

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

29-SEP-17

Thưa ông/bà,

Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) đã nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu

cho trường hợp xin thị thực nhập cư này.

Người nộp đơn hiện đang xếp hàng chờ đợi cuộc hẹn phỏng vấn ở nước ngoài,

nơi một viên chức lãnh sự xét xử đơn xin cấp thị thực của đương đơn.

NVC hẹn lịch hẹn trước một tháng.

Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết những ngày họ đang tổ chức các cuộc phỏng vấn,

và NVC điền các cuộc hẹn này khi họ trở nên có chứng nhận về văn bản.

Hầu hết các cuộc hẹn đều được lập trong vòng ba tháng kể từ khi NVC nhận được

tất cả các tài liệu được yêu cầu.

Tuy nhiên, trước khi những người nộp đơn trong một loại thị thực có giới hạn số lượng (ưu đãi)

có thể nhận được một cuộc hẹn, ngày ưu tiên của họ cũng phải là hiện tại.

Việc này có thể trì hoãn việc nhận cuộc hẹn.

Bạn có thể theo dõi ngày ưu tiên của mình bằng Bản tin Visa về travel.state.gov.

Khi có cuộc hẹn, chúng tôi sẽ thông báo cho người nộp đơn, người yêu cầu và luật sư (nếu có).

Người nộp đơn có thể chuẩn bị bằng cách đọc các yêu cầu phỏng vấn của

Đại sứ quán trực tuyến tại nvc.state.gov/interview.

Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

Đại sứ quán có thể yêu cầu thêm tài liệu tại cuộc phỏng vấn.

Ví dụ, nếu ba mục sau đây là tất cả sự thật, người nộp đơn phải mang theo

giấy chứng nhận cảnh sát mới để phỏng vấn thị thực:

. Anh ta đã trên 16 tuổi;

. Giấy chứng nhận cảnh sát nộp cho NVC đã được thu thập cách đây hơn một năm; và

. Anh ta vẫn sống ở nước đã cấp giấy chứng nhận.

Người nộp đơn không nên sắp xếp đi lại, bán bất động sản, hoặc bỏ việc làm

cho đến khi đại sứ quán đã cấp thị thực.

Trân trọng,

Trung tâm Visa Quốc gia.

8:57 pm
October 19, 2017


thanhcongvo

viet nam

Member

posts 17

Hi Khahan!!!

Vì có nhiều thông tin là khoảng từ 3-6 tháng mới có thư phỏng vấn và còn theo lịch visa nữa, nên mình nhờ Khahan (theo kinh nghiệm của bạn)giúp mình xem khoảng bao lâu mình nhận được thư phỏng vấn?

Thanks Khahan!!!

8:54 am
October 20, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thanhcongvo said:

Hi khahan,

Vì có nhiều thông tin là khoảng từ 3-6 tháng mới có thư phỏng vấn và còn theo lịch visa nữa,

nên mình nhờ khahan (theo kinh nghiệm của bạn) giúp mình xem khoảng bao lâu

mình nhận được thư phỏng vấn?

Thanks khahan!

Không thể đoán chính xác được thời gian, vì còn tùy thuộc vào trường hợp của mỗi hồ sơ khác nhau.

Ngoài ra để nhận được thư mời phỏng vấn, thì hồ sơ của bạn phải thỏa các điều kiện sau:

Điều kiện để hồ sơ được xếp phỏng vấn

8:49 am
October 21, 2017


thanhcongvo

viet nam

Member

posts 17

Hi Khahan!

  Vậy hồ sơ của mình thỏa điều kiện 2 chưa bạn? Và điều kiện 1 thì phải chờ lịch visa đến ngày 8/5/2011 phải không Khahan?

Thanks bạn!!!

11:59 am
October 21, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thanhcongvo said:

Hi khahan!

Vậy hồ sơ của mình thỏa điều kiện 2 chưa bạn?

Và điều kiện 1 thì phải chờ lịch visa đến ngày 08/05/2011 phải không khahan?

Thanks bạn!

Hiện tại diện visa F2B đang xem xét đến trước ngày 15/11/2010,

hồ sơ bạn có ngày ưu tiên 05/05/2011.

Phải chờ khi nào lịch visa vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên của hồ sơ, thì bạn mới tới lượt.

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F2B-HCM2014683091*

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
3 + 9
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
27 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7663 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 7063 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: thithi45, linhha15, ArotaDDourdY, Williamten, GraceCog, HenryAmumS, ArotaCDourdY, JulioTig, Billyhig, AculoP, DressForgo, etrip4u, JamesAmoke, Jessedut, VishivkaInego, Bruincriz, NorvezhskiyDomOwene, HYDRAlem, KiteAlgarve, AndrewmaH, Terryboins, WilliamFuh, Dennisgek, Bep365, GeraldRoozy, CathyKeeDs, Richardwaivy, philip, linhuynh121317, MonrealElund, Domenicgom, Ha Lam, suong, CharleElund, ngoquocthai, tnguyen411, Van Olson, FranSob, FrankGowly, peter.nguyen, HoangHai2020, pinupcasinoone, Janetnit, Jamiewoork, KennethAudiz, nhihoang955, Peaveltentume, KeithScott, RaymondNeera, RobertaBug, JamesJag, Nearigigheaky, duc, MichaelGrodo, ArnoldSaW, DaniloRAG, AbaloP, Cristygeaph, lanphi, minhthychu