Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

7:59 pm
March 15, 2017


KATHYTHUY

Guest

Anh chị cho em hỏi em đã nhận được thư hồi âm của NVC đã hoàn thành ds-260 còn từ bước 4đến bước 6 cần bổ sung ,nhưng luật sư của ba em nói đã gửi xong rồi hoàn tất hồ sơ. 

Immigrant Visa and Alien Registration Application Confirmation

Thank You You have successfully submitted an Immigrant Visa and Alien Registration Application (Form DS-260). You must bring to your visa interview proof that you submitted this form by printing a confirmation page using the below button. Do not print a copy of this screen; use the below PRINT CONFIRMATION button to print a page with a unique barcode related to your visa application.

You can print a confirmation from this website at any time. Next Step Your Immigrant Visa and Alien Registration Application (Form DS-260) was sent to the National Visa Center (NVC) for review.

However, NVC will not review your Form DS-260 until they have received the required financial and civil documents that you must also submit. If you have not sent NVC those items, please do so now. Visit http://nvc.state.gov (English) or http://nvc.state.gov/espanol (Spanish) and review Steps 4-6 for instructions.

When NVC has your DS-260, financial documents, and civil documents, they will review these items. Please allow 30 days for NVC to complete their review. I

f the documents you submit are insufficient or incomplete, NVC will send instructions on how to correct your submission. NVC cannot schedule your visa interview until your supporting documentation is complete. Your Visa Interview Once you have a visa interview appointment, you need to:

1. Obtain and submit photographs that meet the Department of State’s visa requirements.

2. Review the information for the U.S. Embassy where your visa interview will occur.

Please use the buttons below for information on these items as well as instructions for submitting documents to NVC. During the interview with a consular officer, you will be required to sign your application by providing a “biometric signature” – in other words, your fingerprints. By providing this biometric signature, you are certifying under penalty of perjury that you have read and understood the questions in your immigrant visa application. You are also certifying that all statements that appear in your immigrant visa application have been made by you and are true and complete to the best of your knowledge and belief. At the time of your interview, you will also be required to certify under penalty of perjury that all statements in your application and those made during your interview are true and complete to the best of your knowledge and belief. This confirms the submission of the Immigrant Visa and Alien Registration application for:

Name Provided: VO, PHUONG THUY Country/Region of Origin (Nationality): VIETNAM Completed On: 28 FEB 2017 Case No: HCM2009817266

Confirmation No: AA006CMH24 THIS IS NOT A VISA Version 01.01

 

Nhưng em check satus vẫn hiển thị nhu vậy làm sao để biết hồ sơ đã mở chưa và khi nào hoàn tất

Please follow the instructions you received from the National Visa Center (NVC) that list the six steps you must take before NVC can schedule your visa interview appointment. This includes submitting to NVC various fees, forms and documents. Once NVC has received all the required items, they will let you know if anything is missing or incomplete. You can also find these instructions online at http://nvc.state.gov (English) and http://nvc.state.gov/espanol (Spanish). You will find contact information for NVC at http://nvc.state.gov/ask

10:17 am
March 16, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

KATHYTHUY said:

Anh chị cho em hỏi em đã nhận được thư hồi âm của NVC đã hoàn thành ds-260 còn từ bước 4đến bước 6 cần bổ sung ,nhưng luật sư của ba em nói đã gửi xong rồi hoàn tất hồ sơ. 

Immigrant Visa and Alien Registration Application Confirmation

Thank You You have successfully submitted an Immigrant Visa and Alien Registration Application (Form DS-260). You must bring to your visa interview proof that you submitted this form by printing a confirmation page using the below button. Do not print a copy of this screen; use the below PRINT CONFIRMATION button to print a page with a unique barcode related to your visa application.

You can print a confirmation from this website at any time. Next Step Your Immigrant Visa and Alien Registration Application (Form DS-260) was sent to the National Visa Center (NVC) for review.

However, NVC will not review your Form DS-260 until they have received the required financial and civil documents that you must also submit. If you have not sent NVC those items, please do so now. Visit http://nvc.state.gov (English) or http://nvc.state.gov/espanol (Spanish) and review Steps 4-6 for instructions.

When NVC has your DS-260, financial documents, and civil documents, they will review these items. Please allow 30 days for NVC to complete their review. If the documents you submit are insufficient or incomplete, NVC will send instructions on how to correct your submission. NVC cannot schedule your visa interview until your supporting documentation is complete. Your Visa Interview Once you have a visa interview appointment, you need to:

1. Obtain and submit photographs that meet the Department of State’s visa requirements.

2. Review the information for the U.S. Embassy where your visa interview will occur.

Please use the buttons below for information on these items as well as instructions for submitting documents to NVC. During the interview with a consular officer, you will be required to sign your application by providing a “biometric signature” – in other words, your fingerprints. By providing this biometric signature, you are certifying under penalty of perjury that you have read and understood the questions in your immigrant visa application. You are also certifying that all statements that appear in your immigrant visa application have been made by you and are true and complete to the best of your knowledge and belief. At the time of your interview, you will also be required to certify under penalty of perjury that all statements in your application and those made during your interview are true and complete to the best of your knowledge and belief. This confirms the submission of the Immigrant Visa and Alien Registration application for:

Name Provided: VO, PHUONG THUY Country/Region of Origin (Nationality): VIETNAM Completed On: 28 FEB 2017 Case No: HCM2009817266

Confirmation No: AA006CMH24 THIS IS NOT A VISA Version 01.01

Nhưng em check satus vẫn hiển thị như vậy làm sao để biết hồ sơ đã mở chưa và khi nào hoàn tất.

Please follow the instructions you received from the National Visa Center (NVC) that list the six steps you must take before NVC can schedule your visa interview appointment. This includes submitting to NVC various fees, forms and documents. Once NVC has received all the required items, they will let you know if anything is missing or incomplete. You can also find these instructions online at http://nvc.state.gov (English) and http://nvc.state.gov/espanol (Spanish). You will find contact information for NVC at http://nvc.state.gov/ask

Nội dung email trên, NVC thông báo như sau:

Visa nhập cư và đăng ký người nước ngoài xác nhận

Cảm ơn bạn Bạn đã nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh, và đăng ký người nước ngoài (mẫu DS-260). Bạn phải mang theo bằng chứng phỏng vấn thị thực của bạn rằng bạn đã gửi biểu mẫu này bằng cách in trang xác nhận bằng cách sử dụng nút dưới đây. Không in một bản sao của màn hình này; Sử dụng nút xác nhận dưới đây để in một trang có mã vạch duy nhất liên quan đến đơn xin cấp thị thực của bạn.

Bạn có thể in xác nhận từ trang web này bất kỳ lúc nào. Bước tiếp theo Gửi đơn xin đăng ký nhập cư, và người nước ngoài (mẫu DS-260) đến Trung tâm Lộ trình Quốc gia (NVC) để xem xét.

Tuy nhiên, NVC sẽ không xem lại Mẫu DS-260 của bạn cho đến khi họ nhận được các tài liệu tài chính, và dân sự bắt buộc mà bạn cũng phải nộp. Nếu bạn chưa gửi NVC cho các mặt hàng đó, vui lòng làm ngay bây giờ. Truy cập http://nvc.state.gov (tiếng Anh) hoặc http://nvc.state.gov/espanol  (tiếng Tây Ban Nha) và xem lại Các bước 4-6 để biết hướng dẫn.

Khi NVC có DS-260, tài liệu tài chính và tài liệu dân sự, họ sẽ xem xét các mục này. Vui lòng chờ 30 ngày để NVC hoàn thành bài đánh giá. Nếu các tài liệu bạn gửi không đầy đủ hoặc chưa đầy đủ, NVC sẽ gửi hướng dẫn về cách sửa bản đệ trình của bạn. NVC không thể lên lịch phỏng vấn visa cho đến khi tài liệu hỗ trợ của bạn hoàn thành. Phỏng vấn visa của bạn Khi bạn đã có cuộc hẹn phỏng vấn xin visa, bạn cần phải:

1. Lấy và nộp các bức ảnh đáp ứng yêu cầu thị thực của Bộ Ngoại giao.

2. Xem lại thông tin cho Đại sứ quán Hoa Kỳ nơi cuộc phỏng vấn xin thị thực của bạn sẽ xảy ra.

Vui lòng sử dụng các nút dưới đây để biết thông tin về các mục này cũng như các hướng dẫn để nộp tài liệu cho NVC. Trong cuộc phỏng vấn với viên chức lãnh sự, bạn sẽ được yêu cầu ký đơn của bạn bằng cách cung cấp một "chữ ký sinh trắc học" – nói cách khác là dấu vân tay của bạn. Bằng cách cung cấp chữ ký sinh trắc học này, bạn xác nhận theo hình phạt khai man rằng bạn đã đọc, và hiểu các câu hỏi trong đơn xin thị thực nhập cư của bạn. Bạn cũng xác nhận rằng tất cả các tuyên bố xuất hiện trong đơn xin thị thực nhập cư của bạn đã được thực hiện bởi bạn và là đúng sự thật, và đầy đủ theo kiến ​​thức và niềm tin của bạn. Vào thời điểm phỏng vấn, bạn cũng sẽ phải chứng nhận theo hình phạt khai man rằng tất cả những lời khai trong đơn của bạn, và trong quá trình phỏng vấn của bạn là đúng, và đầy đủ theo sự hiểu biết và niềm tin của bạn. Điều này xác nhận việc nộp đơn xin thị thực nhập cư, và đăng ký ngoại kiều cho:

Cung cấp tên: VO, PHUONG THUY Quốc gia/Khu vực xuất xứ (quốc tịch): VIỆT NAM Hoàn thành vào: 28 FEB 2017 Số hồ sơ: HCM2009817266

Số xác nhận: AA006CMH24 Đây không phải là Visa phiên bản 01.01

Bạn đọc kỷ nội dung email trên, và thực hiện đúng theo yêu cầu của họ.

Ngoài ra bạn cần phải cung cấp thêm thông tin hồ sơ của mình.

1/. Ngày ưu tiên Priority Date.

2/. Ngày chấp thuận Approval Date.

1:46 pm
April 11, 2017


kathythuy

Guest

 Chào chị

Chị xem giúp dùm e ngày ưu tiên và ngày chấp thuận khi nào hồ sơ em mới tới lượt kêu phỏng vấn vậy chị

 

1/. Ngày ưu tiên Priority Date:10/8/2008

2/. Ngày chấp thuận Approval Date:5/11/2009

4:45 pm
April 11, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

kathythuy said:

 Chào chị,

Chị xem giúp dùm em ngày ưu tiên và ngày chấp thuận khi nào hồ sơ em mới tới lượt kêu phỏng vấn vậy chị.

1/. Ngày ưu tiên Priority Date: 10/08/2008.

2/. Ngày chấp thuận Approval Date: 05/11/2009.

Hiện nay diện visa F1 đã xem xét đến trước ngày 15/10/2010, hồ sơ bạn có ngày ưu tiên 10/08/2008 đã vượt qua ngày ưu tiên khá lâu rồi gần 2 năm, sao hồ sơ của bạn giờ này vẫn còn đây. Như vậy thì hồ sơ của bạn đã thực hiện được những phần gì rồi? Đã nhận được thông báo mở, và hoàn tất complete hồ sơ tại NVC xong chưa? Cần thông tin thật rỏ chi tiết này, để BĐH có cơ sở tư vấn, hướng dẫn cho hồ sơ này của bạn.

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F1-HCM2009817266

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
2 + 1
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
31 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6045 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh, RandalDob, Michaelgrild, Autopositiv-roott, Arthursag, RamonFoole, LatiaDub, Henrytix, doannn27, stylemotorbikes, Lauranus, lethihongngoc762@gmail.com, ScottHak, RubenKnisy, OlegFut