Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

1:32 pm
September 17, 2016


Binh Hoang

Guest

Hi anh/chị trong diễn đàn,
Hôm qua e có nhận mail thông báo nhưng ko rõ lắm nhờ anh/chị giải thích thêm.

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case. The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

NVC schedules appointments one month in advance. The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified. Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation. However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current. This can delay receipt of an appointment. You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable). The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview. For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

• He or she is more than 16 years old;
• The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
• He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

Sincerely,

National Visa Center

Case Number: HCM2009856062
Beneficiary's Name:BINH THAI HOANG
Preference Category:F1
Priority Date: 15-JUN-09

4:57 pm
September 17, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Binh Hoang said:

Hi anh/chị trong diễn đàn,
Hôm qua em có nhận mail thông báo nhưng không rõ lắm nhờ anh/chị giải thích thêm.

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case. The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

NVC schedules appointments one month in advance. The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified. Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation. However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current. This can delay receipt of an appointment. You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable). The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview. For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

• He or she is more than 16 years old;
• The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
• He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

Sincerely,

National Visa Center

Case Number: HCM2009856062
Beneficiary's Name:BINH THAI HOANG
Preference Category:F1
Priority Date: 15-JUN-09

Chào Binh Hoang,

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Thưa ông/bà,

National Visa Center (NVC) đã nhận được tất cả các tài liệu yêu cầu đối với trường hợp xin thị thực nhập cư này. Người nộp đơn tại là trong hàng đợi chờ một cuộc hẹn phỏng vấn ở nước ngoài, nơi mà một viên chức lãnh sự sẽ xét xử vụ xin cấp thị thực của đương đơn.

NVC lịch hẹn một tháng trước. Đại sứ quán Hoa Kỳ nói với chúng ta những gì ngày họ đang nắm giữ các cuộc phỏng vấn, và NVC lấp đầy những cuộc hẹn khi họ trở nên đủ điều kiện. Hầu hết các cuộc hẹn được thiết lập trong vòng ba tháng kể từ khi nhận của tất cả các tài liệu yêu cầu NVC của. Tuy nhiên, trước khi nộp đơn trong một (ưu tiên) loại visa số lượng hạn chế có thể nhận được một cuộc hẹn, ngày ưu tiên của họ cũng phải được hiện tại. Điều này có thể trì hoãn nhận một cuộc hẹn. Bạn có thể theo dõi ngày ưu tiên của bạn bằng cách sử dụng Visa Bulletin trên travel.state.gov.

Khi một cuộc hẹn là có sẵn, chúng tôi sẽ thông báo cho người nộp đơn, người khởi kiện và luật sư (nếu có). Người nộp đơn có thể chuẩn bị bây giờ bằng cách đọc về các yêu cầu phỏng vấn của Đại sứ quán trực tuyến tại nvc.state.gov/interview. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

Các Đại sứ quán có thể yêu cầu thêm tài liệu tại buổi phỏng vấn. Ví dụ, nếu ba mục sau đây là tất cả sự thật, người nộp đơn phải mang theo giấy chứng nhận cảnh sát mới đến buổi phỏng vấn visa:

• Người đó là hơn 16 tuổi;

• Giấy chứng nhận cảnh sát nộp cho NVC đã thu được hơn một năm trước; và

• Người đó vẫn còn sống trong nước cấp giấy chứng nhận.

Đương đơn không nên sắp xếp, bán tài sản, hoặc từ bỏ việc làm cho đến Đại sứ quán đã cấp thị thực.

Trân trọng,

National Visa Center

Số trường hợp: HCM2009856062

Tên người thụ hưởng của: BÌNH THÁI HOÀNG

Sở thích Thể loại: F1

Ngày ưu tiên: 15-JUN-09

Hồ sơ bạn đã hoàn tất complete, chờ xếp lịch phỏng vấn trong thời gian sắp tới.

6:41 pm
September 17, 2016


Binh Hoang

Guest

Thanks khahan nhiều,

Cho em hỏi thêm là từ ngày complete đến ngày được hẹn phỏng vấn khoảng bao lâu vậy?

8:57 pm
September 17, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Binh Hoang said:

Thanks khahan nhiều,

Cho em hỏi thêm là từ ngày complete đến ngày được hẹn phỏng vấn khoảng bao lâu vậy?

Khi hồ sơ bạn hoàn tất complete tại NVC xong, thì phải chờ khoảng từ 3 – 4 tháng sau mới có thư mời phỏng vấn.

11:17 am
October 1, 2016


Binh Hoang

Guest

Thanks khahan,
Hôm nay em đã nhận được lịch phỏng vấn. Vậy em sẽ in ra khám sức khoẻ và chích ngừa đúng ko ạ?
Khi in thư phỏng vấn, em chỉ in trang đầu hay cả 4 trang ạ?

1:03 pm
October 1, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Binh Hoang said:

Thanks khahan,
Hôm nay em đã nhận được lịch phỏng vấn. Vậy em sẽ in ra khám sức khỏe và chích ngừa đúng không ạ?
Khi in thư phỏng vấn, em chỉ in trang đầu hay cả 4 trang ạ?

Bạn in thư mời phỏng vấn ra thành 3 bộ để đi: khám sức khỏe, chích ngừa, và phỏng vấn.

11:20 am
October 3, 2016


Binh Hoang

Guest

Thanks khahan nhiều,
Trong thư phỏng vấn em thấy có yêu cầu những giấy tờ sau nhưng em ko rõ lắm, mong khahan giúp em rõ những giấy tờ cần mang đi phỏng vấn.

========================================
BINH THAI HOANG's Required Visa Interview Documents
========================================
NVC Case Number: HCM2009856062 Applicant Name: Visa Symbol:BINH THAI HOANG
F1 UNMARRIED SONS AND DAUGHTERS OF U.S. CITIZEN
You must bring the following items to the visa interview:
Any original documents the NVC requested that you did not submit (refer to the document list below) If the physician gives you your medical exam results, bring them to your interview in the envelope sealed by the medical office.
Two passport photographs measuring 2 inches by 2 inches (5 cm by 5 cm) with a white background A valid unexpired passport Photocopies of all civil documents
A new police certificate from your current country of residence, if you obtained the police certificate more than one year ago.
Any additional documents listed in the U.S. Embassy or Consulate specific interview guidelines The following table lists the documents requested by the NVC and whether or not you submitted them to the NVC. Please note that even though you may have provided the NVC with a copy of a document, you are still required to bring the original document to the visa interview.
Refer to the Document Status Code Definitions on Page 3 to determine the meaning of the document status codes.
Document Name
CORRESPONDENCE INSTRUCTIONS 1 – IMMIGRANT VISA APPLICATION PART 1 1 – IMMIGRANT VISA APPLICATION PART 2 PASSPORT
3 – BIRTH CERTIFICATE 4 – ADOPTION
5 – MARRIAGE CERTIFICATE 6 – MARRIAGE TERMINATION 7 – COURT RECORDS F – FINANCIAL EVIDENCE 9 – MILITARY RECORDS 10 – VIETNAM POLICE CERTIFICATE FEE PAYMENT PHOTOGRAPH
F – PETITIONER MARRIAGE CERTIFICATE F – PETITIONER BIRTH CERTIFICATE
Document Status
C R R J O F F F F Y F O $ A F F

12:09 pm
October 3, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Binh Hoang said:

Thanks khahan nhiều,
Trong thư phỏng vấn em thấy có yêu cầu những giấy tờ sau nhưng em ko rõ lắm, mong khahan giúp em rõ những giấy tờ cần mang đi phỏng vấn.

========================================
BINH THAI HOANG's Required Visa Interview Documents
========================================
NVC Case Number: HCM2009856062 Applicant Name: Visa Symbol:BINH THAI HOANG
F1 UNMARRIED SONS AND DAUGHTERS OF U.S. CITIZEN
You must bring the following items to the visa interview:
Any original documents the NVC requested that you did not submit (refer to the document list below) If the physician gives you your medical exam results, bring them to your interview in the envelope sealed by the medical office.
Two passport photographs measuring 2 inches by 2 inches (5 cm by 5 cm) with a white background A valid unexpired passport Photocopies of all civil documents
A new police certificate from your current country of residence, if you obtained the police certificate more than one year ago.
Any additional documents listed in the U.S. Embassy or Consulate specific interview guidelines The following table lists the documents requested by the NVC and whether or not you submitted them to the NVC. Please note that even though you may have provided the NVC with a copy of a document, you are still required to bring the original document to the visa interview.
Refer to the Document Status Code Definitions on Page 3 to determine the meaning of the document status codes.
Document Name
CORRESPONDENCE INSTRUCTIONS 1 – IMMIGRANT VISA APPLICATION PART 1 1 – IMMIGRANT VISA APPLICATION PART 2 PASSPORT
3 – BIRTH CERTIFICATE 4 – ADOPTION
5 – MARRIAGE CERTIFICATE 6 – MARRIAGE TERMINATION 7 – COURT RECORDS F – FINANCIAL EVIDENCE 9 – MILITARY RECORDS 10 – VIETNAM POLICE CERTIFICATE FEE PAYMENT PHOTOGRAPH
F – PETITIONER MARRIAGE CERTIFICATE F – PETITIONER BIRTH CERTIFICATE
Document Status
C R R J O F F F F Y F O $ A F F

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Ý nghĩa các ký tự-Giấy tờ yêu cầu bởi NVC

10:23 pm
October 4, 2016


Binh Hoang

Guest

Thanks khahan nhiều,
Em đã đọc theo hướng dẫn của khahan nhưng còn 1 chỗ chưa hiểu mong khahan giải đáp giúp
Fee payment gồm những gì?

10:52 pm
October 4, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Binh Hoang said:

Thanks khahan nhiều,
Em đã đọc theo hướng dẫn của khahan nhưng còn 1 chỗ chưa hiểu mong khahan giải đáp giúp
Fee payment gồm những gì?

Fee payment = Phần trả phí.

11:07 pm
October 4, 2016


Binh Hoang

Guest

Dạ em biết nhưng em ko biết phí gì? Khi đi phỏng vấn mình sẽ mang biên lai gì vậy khahan?

11:21 pm
October 4, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Binh Hoang said:

Dạ em biết nhưng em không biết phí gì? Khi đi phỏng vấn mình sẽ mang biên lai gì vậy khahan?

Từ lúc làm hồ sơ di trú tới nay, gia đình bạn đã đóng những loại phí gì? thì mang theo biên lai cho đầy đủ. Khi đi phỏng vấn, nếu như viên chức LSQ Hoa Kỳ có hỏi đến, thì trình cho họ xem.

12:44 pm
November 4, 2016


Binh Hoang

Guest

Hi anh/chị trong diễn đàn,

Em có lịch pv vào 29/11/2016. Anh/chị có thể gợi ý 1 số câu hỏi pv diện F1 (Mẹ bão lãnh con) cho em được ko ạ?

Chân thành cám ơn anh/chị nhiều.

2:36 pm
November 4, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Binh Hoang said:

Hi anh/chị trong diễn đàn,

Em có lịch PV vào 29/11/2016. Anh/chị có thể gợi ý 1 số câu hỏi PV diện F1 (Mẹ bảo lãnh con) cho em được không ạ?

Chân thành cám ơn anh/chị nhiều.

Diễn đàn không có câu hỏi phỏng vấn gọi là mẫu chung dành riêng cho diện visa F1 đâu bạn. Vì còn tùy thuộc vào trường hợp của mỗi hồ sơ khác nhau. Đến ngày phỏng vấn thì chỉ cần bạn cố gắng giữ cho tinh thần thật thoải mái, tự tin, và nhất phải bình tĩnh, tập trung lắng nghe cho thật kỹ những câu hỏi của Viên chức LSQ Hoa Kỳ để mà trả lời cho đúng, và trung thực là được rồi.

Chúc bạn sắp tới phỏng vấn thành công, được cấp visa để sớm đoàn tụ với gia đình.

12:20 am
November 30, 2016


Binh Hoang

Guest

Hi khahan,
Sáng nay em vừa đậu phỏng vấn.
Cám ơn khahan thời gian qua đã hướng dẫn em một cách tận tình.
Chúc khahan lúc nào cũng vui vẻ và nhiều sức khoẻ để giúp đỡ các bạn trong diễn đàn.
Thân chào.

8:19 am
November 30, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Binh Hoang said:

Hi khahan,
Sáng nay em vừa đậu phỏng vấn.
Cám ơn khahan thời gian qua đã hướng dẫn em một cách tận tình.
Chúc khahan lúc nào cũng vui vẻ và nhiều sức khỏe để giúp đỡ các bạn trong diễn đàn.
Thân chào.

BĐH diễn đàn chúc mừng bạn đã phỏng vấn thành công. Sắp tới lên đường thượng lộ bình an, được nhiều sức khỏe, mọi việc luôn thuận lợi, may mắn, mau chóng hòa nhập cuộc sống mới, và nhất là thành công trên quê hương thứ hai của mình.

2:01 pm
December 8, 2016


Binh Hoang

Guest

Hi khahan,

Cám ơn về lời chúc tốt đẹp của khahan.

Hiện em đã có visa rồi, trong hồ sơ phỏng vấn đã có tên con em nhưng ko có tên bạn gái. Một số anh/chị khi đi phỏng vấn chung có tư vấn em sau khi có visa nên đăng ký kết hôn để đỡ mất thời gian? Em đang phân vân là có nên đăng ký kết hôn với bạn gái của em trước khi em đến Mỹ hay ko?  Nếu đăng ký như vậy có ảnh hưởng đến quá trình làm thủ tục bão lãnh sau này ko?
Thanks khahan nhiều.

4:36 pm
December 8, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Binh Hoang said:

Hi khahan,

Cám ơn về lời chúc tốt đẹp của khahan.

Hiện em đã có visa rồi, trong hồ sơ phỏng vấn đã có tên con em nhưng không có tên bạn gái. Một số anh/chị khi đi phỏng vấn chung có tư vấn em sau khi có visa nên đăng ký kết hôn để đỡ mất thời gian? Em đang phân vân là có nên đăng ký kết hôn với bạn gái của em trước khi em đến Mỹ hay không? Nếu đăng ký như vậy có ảnh hưởng đến quá trình làm thủ tục bảo lãnh sau này không?
Thanks khahan nhiều.

Làm sao mà có tên bạn gái của bạn được chứ. Để tránh rắc rối hồ sơ về sau này, thì khi bạn định cư sang Mỹ có Thẻ xanh là Thường trú nhân. Sau đó trở về Việt Nam làm thủ tục đăng ký kết hôn với bạn gái của bạn, lúc đó 2 bạn đã trở thàng vợ chồng chính thức, có luật pháp công nhận. Khi về Mỹ thì sẽ làm hồ sơ bảo lãnh cho vợ bạn theo diện visa F2A (Vợ/Chồng của Thường trú nhân). Nếu đăng ký kết hôn ngay từ bây giờ thì bạn sẽ bị nghi ngờ là hôn nhân giả.

8:35 am
December 9, 2016


Binh Hoang

Guest

Thanks khahan nhiều,
Chúc khahan luôn vui vẻ và nhiều sức khoẻ.

1:47 pm
March 3, 2017


Binh Hoang

Guest

Hi anh/chị trong diễn đàn,

Cho em hỏi lần đầu đi định cư mình được mang theo bao nhiêu tiền? Nếu số tiền nhiều hơn quy định thì mình có cần làm thủ tục gì ko?

Thanks anh/chị trong diễn đàn.

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F1-HCM2009856062

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
10 + 9
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
36 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 5955 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh, RandalDob, Michaelgrild, Autopositiv-roott