You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS)
Read original blog post

Topic Locked
UserPost

1:59 pm
June 25, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS).

Quan tâm chính của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) là xét đơn bảo lãnh. Ngoài vấn đề đó, USCIS còn cung cấp những dịch vụ khác sau khi bạn đã nộp đơn.

Dịch vụ của USCIS khi hồ sơ của bạn còn chờ giải quyết ở USCIS.

USCIS xét đơn bảo lãnh cùng loại theo thứ tự nhận được. Thông thường, USCIS sẽ báo bằng thư cho bạn khi họ quyết định về hồ sơ của bạn hay khi họ cần thêm thông tin gì ở bạn.

Cách dễ nhất để theo dõi thời gian xét đơn là trên trang Web của USCIS, nơi họ đăng những ngày nộp đơn của hồ sơ mà họ đang hoàn tất. Họ liệt kê thông tin theo từng loại cho mỗi loại hồ sơ, và cho mỗi một văn phòng USCIS hay Trung tâm Dịch vụ (Service Center). Thông tin đó giúp bạn thấy thời gian xét xử lý những hồ sơ nộp trước hồ sơ của bạn, và đoán thời gian xét hồ sơ của bạn.

Trang Web của USCIS là:  https://www.uscis.gov/

Thời gian xử lý hồ sơ có thể thay đổi khi USCIS xét đơn. Họ cập nhật thông tin khi xét đơn. Nếu bạn không nhận được tin tức gì từ USCIS trong vòng thời gian xử lý hồ sơ dựa trên những gì mà họ đang hoàn tất, bạn nên kiểm tra trên trang Web của họ, hay gọi điện cho khâu quan hệ với khách (Customer Service) ở số 1-800-375-5283 để có thông tin cập nhật về thời gian xử lý hồ sơ.

Trong đa số thời gian mà một hồ sơ chưa giải quyết là lúc đó USCIS đang giải quyết những hồ sơ nộp sớm hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn muốn có thể theo dõi việc xét đơn của họ. Do đó, USCIS cho mỗi hồ sơ mà họ xử lý một số biên nhận (Receipt Number). Số này bắt đầu bằng ba chữ, như: WAC, EAC, v.v… và theo sau là một chuỗi số. Nếu hồ sơ của bạn đã được cho số biên nhận, bạn sẽ tìm thấy số đó trên giấy báo nhận hồ sơ (Receipt Notice) hay trên giấy làm Biometrics.

Bạn có thể dùng số biên nhận của bạn trên trang Web của USCIS, hay khi bạn gọi điện cho Customer Service để biết thông tin cơ bản về tình trạng hồ sơ của bạn từ hệ thống tự động của USCIS, nhằm bổ sung thông tin về thời gian xử lý hồ sơ.

Với số biên nhận của bạn, bạn có thể đăng ký trên trang Web của USCIS để nhận thông tin cập nhật về tình trạng hồ sơ của bạn khi họ xét hồ sơ của bạn.

Có một vài điều mà bạn nên nhớ khi dùng số biên nhận của bạn để kiểm tra tình trạng hồ sơ của bạn hay để theo dõi việc xử lý hồ sơ của bạn:

- Điều thứ nhất là đại đa số thời gian mà hồ sơ của bạn chưa giải quyết là lúc USCIS đang xét những đơn nộp trước đơn của bạn. Do đó, tình trạng hồ sơ của bạn có thể không thay đổi cho đến khi USCIS ở vào giai đoạn cuối trong việc xử lý hồ sơ của bạn.

- Điều thứ hai là thông tin về tình trạng hồ sơ mà USCIS cung cấp khá cơ bản. Khi hồ sơ của bạn nằm trong vòng thời gian xử lý bình thường, USCIS chỉ có thông tin về tình trạng hồ sơ cung cấp bởi hệ thống tự động. Họ sẽ không tìm trong hồ sơ của bạn để cung cấp chi tiết về tình trạng hồ sơ của bạn.

Chỉ những người có số biên nhận mới có thể theo dõi việc xử lý hồ sơ của họ. USCIS quản lý những hồ sơ khác dựa trên số tài khoản (Account Number), thường gọi là số A (A-Number). Những hồ sơ đó bắt đầu bằng chữ A theo sau là 8 hay 9 số. Đối với những hồ sơ này, bạn có thể kiểm tra thời gian xét đơn cho loại hồ sơ này, nhưng bạn không thể theo dõi việc xử lý hồ sơ.

Mặc dù USCIS không tìm hiểu tình trạng hồ sơ của bạn nếu nó trong vòng thời gian xử lý bình thường, USCIS cung cấp những dịch vụ khác khi hồ sơ chưa giải quyết ở USCIS.

Nếu bạn dời nhà, bạn gọi điện cho Customer Service để cập nhật địa chỉ của bạn.

Nếu bạn nộp đơn I-130 lúc bạn còn là Thường trú nhân, và sau đó bạn nhập tịch Mỹ thì bạn có thể gửi thư cho họ, hay gọi điện cho Customer Service để xin nâng cấp hồ sơ của bạn.

Nếu bạn tìm thấy sai lầm về thông tin trên thư cuối cùng mà họ gửi cho bạn thì bạn gọi điện cho Customer Service để nhờ giúp đỡ. Nếu bạn tìm thấy sai lầm trên văn kiện mà họ cấp cho bạn thì bạn phải nộp đơn khác để thay thế đơn trước, và bạn phải gởi trở lại cho họ văn kiện đó lúc bạn nộp đơn. Nếu lỗi đó là do họ và bạn chứng minh được điều đó thì bạn có thể nộp đơn không tốn tiền.

Nếu bạn gởi đơn cho Service Center hay National Benefit Center hơn 30 ngày mà chưa nhận được giấy báo nhận hồ sơ thì bạn gọi điện cho Customer Service để nhờ giúp đỡ.

Nếu bạn không nhận được bất kỳ loại thông báo nào khác và bạn có số biên nhận hồ sơ (Receipt Number) và tình trạng hồ sơ trên trang Web của USCIS cho biết là họ đã gửi giấy thông báo (ngoài giấy thông báo nhận hồ sơ) đã hơn 14 ngày nhưng bạn chưa nhận được thì bạn gọi điện cho Customer Service để nhờ giúp đỡ.

Nếu bạn cùng nộp nhiều hồ sơ có liên hệ với nhau, như nhiều đơn khác nhau cho cùng một người, cho những thành viên gia đình, hay cho một nhóm người lao động, và đã nhận được quyết định cho một vài hồ sơ nhưng những hồ sơ khác thì chưa nhận đươc quyết định, và bạn lo ngại rằng những hồ sơ đi đôi bị phân ra thì bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ trên mạng hay gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn đã nộp những giấy tờ gốc cùng với đơn bảo lãnh, USCIS khuyên bạn nên chờ cho đến khi hồ sơ giải quyết xong hãy xin lại bản gốc tại vì họ có thể cần chúng trong tiến trình xét hồ sơ. Hồ sơ của bạn có thể bị chậm trễ nếu họ trả lại cho bạn bản gốc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xin lại bản gốc trong lúc hồ sơ chờ xét duyệt, bạn hãy gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn có đơn I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker, chưa giải quyết và bạn cần đổi tên của những người trong đơn, hay bạn cần thay đổi đại sứ quán hay lãnh sự quán hay cửa khẩu nơi những người được bảo lãnh sẽ xin visa hay xin nhập vào Mỹ, bạn hãy gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn tuyệt đối không thể tham dự ngày phỏng vấn mà USCIS đã hẹn, hãy gọi điện cho Customer Service càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng xin dời ngày hẹn có thể làm chậm trễ tiến trình giải quyết hồ sơ. USCIS chỉ dời ngày hẹn khi bạn có những lý do khẩn cấp ngoài sự kiểm soát của bạn khiến bạn không thể tôn trọng ngày hẹn. Khi bạn gọi điện cho Customer Service, bạn cần phải giải thích lý do tại sao bạn không thể tôn trọng ngày hẹn. Văn phòng nơi đã hẹn ngày phỏng vấn với bạn sẽ quyết định xem họ chấp thuận lời cầu xin của bạn hay không và sẽ thông báo trực tiếp cho bạn.

Nếu hồ sơ của bạn nằm ngoài thời gian giải quyết hồ sơ hiện hành. Thời gian giải quyết hồ sơ mà USCIS đăng trên trang Web của họ giúp bạn thấy được thời gian mà họ giải quyết những hồ sơ nộp trước hồ sơ của bạn, và từ đó đoán thời gian họ giải quyết hồ sơ của bạn. Tuy nhiên, mỗi hồ sơ mỗi khác,  và thỉnh thoảng có một hồ sơ mà thời gian giải quyết lâu hơn bình thường.

Nếu bạn không nhận được tin tức gì của USCIS trong thời gian giải quyết hồ sơ bình thường thì bạn hãy kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ cập nhật hóa trên trang Web của họ. Nếu hồ sơ của bạn có số biên nhận thì bạn dùng nó để kiểm tra cùng lúc tình trạng hồ sơ của bạn. USCIS khuyên bạn nên làm điều này vì có thể họ đang gởi thông báo cho bạn.

Nếu vì một lý do nào hồ sơ của bạn quá thời gian giải quyết hồ sơ bình thường 30 ngày, và bạn chưa nhận được quyết định hay thông tin cập nhật gì của họ trong vòng 60 ngày cuối cùng thì bạn hãy gọi điện cho Customer Service. Họ sẽ vào hồ sơ của bạn để xem phải làm gì hồ sơ được giải quyết, và họ sẽ giải thích với bạn.

Thời gian chờ thêm 30 ngày là để thông báo có thời gian đến tay bạn trong khi USCIS giải quyết hồ sơ của bạn.

Nếu bạn nộp đơn I-765, Application for Employment Authorization, và đã hơn 90 ngày kể từ khi bạn nộp đơn và bạn chưa nhận được thông tin cập nhật gì trong vòng 60 ngày cuối, và không thấy thông báo công cộng nào liên quan đến loại hồ sơ của bạn, thì đừng chờ thêm 30 ngày. Hãy gọi điện ngay cho Customer Service.

Giải quyết hồ sơ nhanh

Vì hiểu trường hợp khiến người ta nộp một vài loại đơn bảo lãnh, USCIS ưu tiên cho một vài loại đơn bảo lãnh. Những ưu tiên đó được phản ảnh trong thời gian giải quyết hồ sơ của USCIS.

USCIS cũng có chương trình giải quyết trả tiền cho phép bạn xét đoán hoàn cảnh cụ thể của bạn và quyết định xem bạn có muốn trả tiền để hồ sơ được xử lý nhanh hay không. USCIS biết rằng hoàn cảnh có thể thay đổi. Do đó, bạn có thể dùng chương trình này ngay cả sau khi đã nộp đơn.

Tạm thời bây giờ, chương trình này chỉ áp dụng cho đa số diện bảo lãnh lao động tạm thời (dùng mẫu đơn Form I-129).

Trong đa số diện bảo lãnh khác, những người nộp đơn cùng diện bảo lãnh thường ở trong trường hợp tương tự như nhau, và có cùng nhu cầu về việc giải quyết nhanh chóng đơn bảo lãnh của mình. Biết được thời gian giải quyết có ảnh hưởng trên người bảo lãnh, USCIS tranh thủ để rút ngắn thời gian giải quyết. USCIS không giải quyết hồ sơ của một người nào ưu tiên hơn hồ sơ của những người khác hay gây thiệt thòi cho một hồ sơ nào bằng cách làm chậm một hồ sơ để giải quyết một hồ sơ khác nộp sau. Dù thời gian giải quyết bình thường nhanh hay chậm, USCIS luôn giải quyết hờ sơ theo thứ tự nhận được.

Tuy nhiên, USCIS công nhận có những điều đặc biệt có thể xảy ra. Ngay cả khi không có chương trình giải quyết trả tiền, USCIS sẽ xét việc giải quyết một hồ sơ không theo thứ tự nếu có trường hợp khẩn cấp liên quan đến vấn đề sanh tử. Để công bằng với tất cả mọi người, USCIS rất khắt khe trong việc chấp thuận những trường hợp như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ bạn ở trong trường hợp này lúc bạn nộp đơn hay trường hợp này xảy ra trong lúc hồ sơ của bạn đang chờ giải quyết, hãy gọi điện cho Customer Service để biết cách làm đơn xin giải quyết nhanh và để biết những văn kiện và chứng từ nào cần nộp để chứng minh sự hiện hữu của trường hợp khẩn cấp có liên quan đến vấn đề sinh tử.

Dịch vụ của USCIS đối với những người mới trở thành Thường trú nhân.

Sau khi bạn nhập cảnh vào nước Mỹ với visa di dân, hay được chấp thuận tình trạng thường trú tại Mỹ, USCIS sẽ đăng ký tình trạng của bạn, và gởi cho bạn một lá thư chào mừng với những thông tin quí báu. USCIS sẽ gửi cho bạn thẻ Thường trú.

Bưu điện không thể gửi chuyển tiếp thẻ xanh của bạn. Nếu trên thùng thư có tên khác không phải là tên mà bạn dùng để nhận thư, bưu điện sẽ không giao thẻ thường trú cho bạn. Nếu bạn ở vào một trong những trường hợp sau đây, bưu điện sẽ gởi trở lại thẻ thường trú cho USCIS:

- Nếu bạn dời nhà trước khi bạn nhận được thẻ, bạn phải báo cho bưu điện, và đồng thời gọi điện cho Customer Service để cập nhật hóa địa chỉ của bạn. Khi gọi cho Customer Service, bạn phải nhấn mạnh là bạn đang chờ thẻ Thường trú của bạn.

- Nếu bạn sống với một người khác và chỉ có tên người đó trên thùng thư, USCIS đề nghị bạn nên thêm tên bạn trên thùng thư. Nếu không, bưu điện có thể trả lại thẻ thường trú cho USCIS.

Nếu bạn trở thành Thường trú nhân đã hơn 30 ngày mà chưa nhận được thư chào mừng, hãy gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn thấy lỗi trong thư chào mừng, hãy gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn nhận được thư chào mừng, nhưng không nhận được thẻ Thường trú trong vòng 30 ngày sau khi nhận được thư chào mừng, hãy gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn trở thành Thường trú nhân trong khi đang ở Mỹ thay vì vào Mỹ với visa di dân, và bạn có người hôn phối hay/và con chưa trưởng thành còn độc thân còn ở ngoài nước Mỹ, trong một vài trường hợp, bạn có thể điền mẫu đơn Form I-824, Application for Action on Approved Application or Petition. Việc điền đơn Form I-824 cho phép USCIS trong việc thông báo tình trạng thường trú của bạn cho Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Như thế, gia đình bạn có thể nộp đơn xin visa di dân để theo bạn vào Mỹ. Muốn biết thêm chi tiết, hãy gọi điện cho Customer Service, hay tham khảo trang Web của USCIS.

Muốn biết rõ chi tiết những dịch vụ mà USCIS cung cấp cho bạn với tư cách một Thường trú nhân mới ở Mỹ, bạn có thể gọi điện cho Customer Service.

- Bấm chọn Option 4 (Forms, information abouts status, benefits, services and products), và;
- Bấm chọn Option 3 (Benefits and services for permanent residents).

Dịch vụ của USCIS khi hồ sơ của bạn đã được chấp thuận hay bị từ chối.

USCIS cung cấp nhiều dịch vụ mặc dù hồ sơ đã hoàn tất.

- Nếu bạn dời nhà sau khi USCIS chấp thuận đơn bảo lãnh và;

* Nếu bạn đang chờ giấy tờ gửi từ USCIS, hãy gọi điện cho Customer Service.

* Nếu đơn bảo lãnh diện di dân đã được chấp thuận, và bạn hay người được bảo lãnh dời nhà trước khi được cấp visa di dân, hãy gọi điện trực tiếp cho National Visa Center NVC để họ cập nhật hóa địa chỉ khi hồ sơ đến lượt được giải quyết.

Ngoài ra, bạn nên nhớ rằng ngoại trừ nếu bạn là công dân Mỹ, bạn luôn luôn phải thông báo cho USCIS mỗi lần đổi địa chỉ. Hãy dùng mẫu AR-11, Change of Address hay mẫu AR-11SR, Change of Address Special Registration. Vấn đề này khác với vấn đề cập nhật địa chỉ trên đơn bảo lãnh của bạn. Hãy tham khảo trang Web của USCIS hay gọi điện cho Customer Service.

- Nếu bạn thấy lỗi trên giấy báo của USCIS, hãy gọi điện cho Customer Service.

- Nếu trong hệ thống của USCIS cho biết USCIS đã chấp thuận, hay từ chối hồ sơ của bạn đã 14 ngày qua, nhưng bạn vẫn chưa nhận được giấy báo chấp thuận, hay giấy báo từ chối, hãy gọi điện cho Customer Service.

- Để xin bản sao của giấy báo chấp thuận, bạn hãy điền mẫu đơn Form I-824. Bản sao chỉ là bản sao lại từ bản chánh của giấy báo chấp thuận. USCIS không thể thay đổi và cũng sẽ không cấp lại bất cứ giấy tờ nào khi chấp thuận hồ sơ của bạn. Hãy tham khảo trang Web của USCIS, hay gọi điện cho Customer Service.

- Nếu USCIS đã chấp thuận hồ sơ của bạn hơn 30 ngày mà bạn chưa nhận được giấy tờ tiếp theo nào mà thông thường USCIS gửi sau khi chấp thuận một hồ sơ, hãy gọi điện cho Customer Service.

- Nếu USCIS đã chấp thuận đơn I-129, đơn xin bảo lãnh người lao động nước ngoài:

* Nếu USCIS đã chấp nhận đơn hơn một tuần mà Đại sứ quán hay Lãnh sự quán chưa nhận được thông báo của USCIS, hãy gọi điện cho Customer Service.

* Nếu bạn cần USCIS thông báo sự chấp thuận cho một Lãnh sự quán hay Đại sứ quán khác, hãy điền mẫu đơn Form I-824. Hãy tham khảo trang Web của USCIS, hay gọi điện cho Customer Service.

- Nếu USCIS đã chấp thuận đơn Form I-130 bảo lãnh thân nhân, hay đơn bảo lãnh diện di dân khác, và nếu bạn đã cho biết trong đơn là người đó sẽ làm đơn xin thường trú ngay trong nước Mỹ mà bây giờ người đó đã ra khỏi nước Mỹ, bạn phải điền đơn Form I-824 để xin USCIS chuyển đơn của bạn cho National Visa Center NVC để giải quyết đơn xin di dân. Hãy tham khảo trang Web của USCIS hay gọi điện cho Customer Service.

- Nếu bạn trở thành công dân Mỹ sau khi USCIS đã chấp thuận đơn Form I-130, và bạn muốn nâng cấp hồ sơ;

* Nếu đơn đã chuyển cho National Visa Center NVC thì bạn gửi bản sao giấy chứng nhận nhập tịch cho National Visa Center NVC kèm theo một lá thư xin nân cấp . Trong thư, bạn cho biết số hồ sơ, tên, và ngày sanh của người mà bạn bảo lãnh.

* Nếu giấy báo chấp thuận hồ sơ cho biết USCIS vẫn còn giữ hồ sơ của bạn, để nâng cấp hồ sơ, bạn phải điền mẫu đơn Form I-824; hay nếu hồ sơ đã đến lượt được giải quyết cho việc cấp visa thì bạn yêu cầu người được bảo lãnh nộp đơn xin thường trú cho USCIS.

Đối với thủ tục nói ở trên có yếu tố National Visa Center NVC , địa chỉ để liên hệ với National Visa Center NVC là:

National Visa Center

32 Rochester Avenue
Portsmouth, NH 03810-2909

Số điện thoại của National Visa Center là (603) 334-0700.

Số fax của National Visa Center là (603) 334-0791.

Địa chỉ email của National Visa Center NVC là:  asknvc@state.gov

Nguồn: Hungviet


Read original blog post


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
37 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 4126 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: sonthanh69@gmail.com, Hien Chu, khanhstar, nguyenduc, atomo2, Chau Nguyen, le van ut, abbakhat, hannahHer, DinhHuy1103, Monikadinty, ngoctuyen1711980, h59nguyen, trinh hoai son, sontinh721, thaihoa1965, mt2019, ritatram79, quangtran, Kevinleact, hungcong, D.D, kitkat, DwayneMam, quynhnhu80, Xomisthav, WongHong, giakhang, bybynhoc, PhuongthaoLe0409, hinh, quangvinhdd, sibui72, Brianstova, Donnafrumb, Lancechaip, HenryHus, RoccoELARY, Robertabivy, TommySnini, mai duc huong, JohnNom, trongquangvo, AngelRix, Tonysag, Timothyhem, heonana, tranminhtom, Ancanytam, vyhnl, JimmySerce, Alexeydom, DavidPlaix, phamngoctan79, LE QUANG HIEN, Nhee Nguyen, Raymond372018, Ltmaihong, OckarPype, VanThanh19891