Địa chỉ các trang Website cần thiết về di trú.

– Trang Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh:

Đường link hướng dẫn nội dung

– Trang kiểm tra Bưu Phẩm EMS-Visa:

http://www.ems.com.vn/

– Trang thanh toán tiền Thẻ xanh:

https://elis.uscis.dhs.gov/cislogin/selfRegisterSuccessAction.do

– Trang kiểm tra lịch mở hồ sơ theo Ngày ưu tiên (PD) tại Trung Tâm Thị Thực quốc gia (NVC-Visa bulletin):

Đường link hướng dẫn nội dung

– Địa chỉ: Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia – National Visa Center (NVC):

To: U.S.Department of State. National Visa Center
32Rochester Avenue. Portsmouth, NH 03801 —2909 _ USA

Important Telephone Numbers and EmailAddresses.
For inquiries about visa cases and the application process call: 202-663-1225.

To email the Visa Office for general information, write us at usvisa@state.gov.

For inquiries by U.S.companies and organizations needing business (B-1) visitor visa information only, email: businessvisa@state.gov or call: 202-663-3198.

NVC Contact Information/For inquiries about J waiver status.

To reach the National Visa Center(Immigrant visa inquiries) call: 603-334-0700 or email:  asknvc@state.gov

– Trang kiểm tra tiến trình giải quyết hồ sơ cấp Visa (di dân và không di dân):

https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx

– Trang kiểm tra tiến trình giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS):

http://www.uscis.gov/

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!