Mẫu đơn DS-260 online xin visa di dân trực tuyến

http://travel.state.gov/visa/forms/forms_1342.html

• DS-260: Online Immigrant Visa Application (New: Limited Use): Required for visa applicants to apply at selected U.S. Embassies and Consulates after National Visa Center notification. This web-based electronic form will eventually replace the current Form DS-230, Application for Immigrant Visa. The roll-out of the new DS-260 will be gradual. Therefore, not all immigrant visa applicants will be required to use the new form at the same time.

• DS-260: Đơn xin thị thực nhập cư trực tuyến (mới: hạn chế sử dụng).

Cần thiết cho việc xin thị thực áp dụng tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Sau khi được NVC, National Visa Center thông báo lựa chọn.

Hình thức điện tử trên nền web này sẽ thay thế cho mẫu hiện tại DS-230, Đơn xin visa định cư. Việc triển khai của các mới DS-260 sẽ được dần dần thực hiện. Vì vậy, không phải tất cả đương đơn xin visa nhập cư sẽ được yêu cầu sử dụng các hình thức mới cùng một lúc.

• DS-261: Choice of Address and Agent (New: Limited Use): Required for applicants at selected U.S. Embassies and Consulates after National Visa Center notification. This web-based electronic form will eventually replace the current Form DS-3032 Choice of Address and Agent. The roll-out of the new DS-261 will be gradual and happen along with the Online Immigrant Visa Application. Therefore, not all immigrant visa applicants will be required to use the new form at the same time.

• DS-261: Sự lựa chọn chỉ định Địa chỉ và đại lý đại diện hồ sơ bảo lảnh (mớii: hạn chế sử dụng).
Cần thiết cho việc nộp đơn tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ.
Sau khi được NVC, National Visa Center thông báo lựa chọn.
Hình thức điện tử trên nền web này sẽ thay thế cho mẫu hiện tại DS-3032. Lựa chọn địa chỉ và đại lý. Việc triển khai của các mới DS-261 sẽ diễn ra từ từ và xảy ra cùng với các đơn xin thị thực nhập cư trực tuyến DS-260. Vì vậy, không phải tất cả đương đơn xin visa nhập cư sẽ được yêu cầu sử dụng các hình thức mới cùng một lúc.

http://travel.state.gov/visa/immigra…info_5164.html

Mẫu đơn trực tuyến DS-260 và DS-261. Hiện nay chỉ áp dụng tại các Quốc gia sau đây:

Limited to the following U.S. Embassies and Consulates:

• Visa Applicants will be interviewed at:
• Any U.S. Embassy/Consulate in Mexico; or
• The NVC requested fees and/or documents in October 2010 or later; and
• Visa applicants will be interviewed at any U.S. Embassy/Consulate listed below:
• Afghanistan – Kabul
• Canada – Montreal
• Greece – Athens
• Iraq – Baghdad
• Jordan – Amman
• Mexico – Ciudad Juarez (CDJ & MEP)
• Mexico – Mexico City (MEX)
• Pakistan – Islamabad (SI & SQ visa applicants only)
• Peru – Lima
• Syria – Damascus
• n – Sana’a
While use of the online forms is currently limited to applicants who meet all of the conditions above, these forms will eventually be implemented worldwide and required for all immigrant visa applications.

Chỉ thực hiện đơn trực tuyến hạn chế đối với các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ sau đây:

1/. Các đương đơn sẽ được phỏng vấn tại:
• Bất kỳ Đại sứ quán Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Mexico, hoặc:
• Các chi phí yêu cầu NVC
(Lệ phí Bảo trợ tào chính và lệ phí Visa và các hồ sơ Dân sự Civil Document nộp từ tháng 10/2010 trở về sau).
2/. Đương đơn xin visa sẽ được phỏng vấn tại bất kỳ Đại sứ quán Mỹ/Lãnh sự quán được liệt kê dưới đây:
• Afghanistan – Kabul
•  Canada – Montreal
•  Hy Lạp – Athens
•  Iraq – Baghdad
•  Jordan – Thủ đô Amman
• Mexico – Ciudad Juarez (CDJ & MEP)
•  Mexico – Thành phố Mexico (MEX)
•  Pakistan – Islamabad
•  Peru – Lima
•  Syria – Damascus
•  Yemen – Sana’a
Trong khi sử dụng các hình thức trực tuyến hiện đang giới hạn sử dụng cho các ứng viên đáp ứng tất cả các điều kiện trên, các hình thức áp dụng cuối cùng sẽ được thực hiện trên toàn thế giới và cần thiết cho tất cả các đơn xin thị thực nhập cư.

Tại thời điểm hiện tại:

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh không có trong danh sách các Đại sứ quán/Lãnh sự quán, được NVC yêu cầu thực hiện đơn trực tuyến DS-260 và DS-261 thay thế cho DS-230 và DS-3032. Các hồ sơ bảo lãnh tại Việt Nam vẫn thực hiện hồ sơ các mẫu đơn bình thường như hiện nay, cho đến khi nào có thông báo chính thức của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!