Hiện nay địa chỉ Email của LSQ đã không sử dụng nữa muốn khiếu nại:
. CSPA
. Kết hôn
. Sinh thêm con
. Ly dị
. Chỉnh tên, ngày tháng năm sanh
. Chưa/không đi
. Qua đơì
. Các vấn đề khác

Bạn phải vào trang dưới đây để viết thư khiếu nại, và phải viết bằng tiếng Anh:
Immigrant Visa Question – Thị thực di dân, hoặc
Non-Immigrant Visa Question – Thị thực không di dân.

Hướng dẫn:
Điền đơn điện tử gửi LSQ Hoa Kỳ

+ Chú ý: Liên Lạc với LSQ Hoa Kỳ về các vấn đề trên không làm chậm trễ hay dời ngày phỏng vấn của đương đơn.

vietditru

Join the forum discussion on this post
vietditru

Posted by vietditru

: